Ryzyko na rynku finansowym

Financial market risk

2022Z

Kod przedmiotu37S2-RNRF
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówefinicja ryzyka. Systematyka ryzyka i niepewności w działalności przedsiębiorstwa. Charakterystyka i rodzaje ryzyka na rynku finansowym – ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej i inne. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa niefinansowego. Pomiar ryzyka finansowego. Metody wewnętrzne i zewnętrzne w ograniczaniu ryzyka. Zastosowanie instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka na finansowym. Ryzyko niewypłacalności i metody pomiaru.,ĆWICZENIA:Rodzaje ryzyka na rynku finansowym. Identyfikacja ryzyka. Metody zewnętrzne do ograniczenia ryzyka. Zastosowanie instrumentów pochodnych do ograniczenia ryzyka. Analiza duracji do pomiaru ryzyka stopy procentowej. Analiza i pomiar ryzyka finansowego. Metody wewnętrzne do ograniczenia ryzyka – kompensowanie pierwotne i wtórne. Modele dyskryminacyjne stosowane w analizie ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu danych bazy Eikon Refinitiv.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, 2018 2) Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi