Seminarium magisterskie

MA seminar

2021Z

Kod przedmiotu37S2-SM1A
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceSeminarium magisterskie, przedmioty kierunkowe
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu mikroekonomii, makroekonomii
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:1. Zapoznanie się z celami i zasadami pisania prac dyplomowych. 2. Przedstawienie problematyki badawczej z zakresu zarządzania w świetle wymogu zgodności tematu pracy z kierunkiem studiów 3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami dokonywania przeglądu literatury przedmiotu. 4. Przegląd nowych nurtów badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 5. Wybór problematyki pracy magisterskiej, robocze sformułowanie tematu pracy oraz ustalenie wstępnej struktury pracy (rozdziały i podrozdziały w pracy). 6. Przegląd i gromadzenie literatury w przedmiocie bada
Opis wykładówIUM MAGISTERSKIE:1. Zapoznanie się z celami i zasadami pisania prac dyplomowych. 2. Przedstawienie problematyki badawczej z zakresu zarządzania w świetle wymogu zgodności tematu pracy z kierunkiem studiów 3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami dokonywania przeglądu literatury przedmiotu. 4. Przegląd nowych nurtów badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 5. Wybór problematyki pracy magisterskiej, robocze sformułowanie tematu pracy oraz ustalenie wstępnej struktury pracy (rozdziały i podrozdziały w pracy). 6. Przegląd i gromadzenie literatury w przedmiocie badań
Cel kształceniaPoznanie cech i etapów przygotowywania pracy magisterskiej. Zapoznanie się z wiedzą na temat ochrony praw autorskich. Poznanie metodyki pisania prac magisterskich. Zapoznanie się z metodami pozyskiwania źródeł literaturowych. Poznanie zasad doboru tematu oraz sformułowanie proponowanego tematu własnej pracy magisterskiej. Opracowanie koncepcji pracy magisterskiej
Literatura podstawowa1) Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010 2) Stachak S. , Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa, 2006 3) Jonker J., Pennink B.,, The Essence of Research Methodology. A Concise Guide for Master and PhD Students in Management Science, Springer, 2010 4) Dźwigol H., , Scientific research methodology in management sciences, t. 118, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, 2018, s. 117-135
Literatura uzupełniająca
Uwagi-