Seminarium magisterskie

MA seminar

2022L

Kod przedmiotu37S2-SM2B
Punkty ECTS 15,5
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceSeminarium magisterskie, przedmioty kierunkowe
Wymagania wstępnewiedza z zakresu mikroekonomii, makroekonomii; wiedza na temat formalnych zasad przygotowywania pracy magisterskiej
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:1. Prezentacja wyników badań - wnioskowanie/interpretacja w odniesieniu do tabel i rysunków oraz redakcja części empirycznej pracy . 2. Sformułowanie wniosków końcowych wynikających z badań w kontekście przyjętego celu i pytań badawczych wniosków końcowych 3. Redakcja części metodycznej pracy. 4. Opracowanie wstępu i streszczenia (w języku polskim i angielskim) oraz strony tytułowej pracy i spisu treści w języku polskim i angielskim 5. Przygotowanie zestawienia bibliograficznego (uporządkowanie, uzupełnienie) i spisu tabel i rysunków. 6. Przygotowanie pierwszej wersji całości pracy dyplomowej zgodnie wymogami redakcyjnymi i technicznymi. 7. Wniesienie poprawek i uzupełnień do pracy zgłoszonych przez promotora (końcowa redakcja pracy magisterskiej). 8. Sprawdzenie pracy w systemie JSA
Opis wykładówIUM MAGISTERSKIE:1. Prezentacja wyników badań - wnioskowanie/interpretacja w odniesieniu do tabel i rysunków oraz redakcja części empirycznej pracy . 2. Sformułowanie wniosków końcowych wynikających z badań w kontekście przyjętego celu i pytań badawczych wniosków końcowych 3. Redakcja części metodycznej pracy. 4. Opracowanie wstępu i streszczenia (w języku polskim i angielskim) oraz strony tytułowej pracy i spisu treści w języku polskim i angielskim 5. Przygotowanie zestawienia bibliograficznego (uporządkowanie, uzupełnienie) i spisu tabel i rysunków. 6. Przygotowanie pierwszej wersji całości pracy dyplomowej zgodnie wymogami redakcyjnymi i technicznymi. 7. Wniesienie poprawek i uzupełnień do pracy zgłoszonych przez promotora (końcowa redakcja pracy magisterskiej). 8. Sprawdzenie pracy w systemie JSA.
Cel kształceniaSformułowanie ostatecznych wniosków z przeprowadzonych badań. Opracowanie edytorskie całości pracy magisterskiej, zgodnie z wymogami obowiązującymi na Wydziale. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego
Literatura podstawowa1) Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi-