Strategie innowacyjne przedsiębiorstw

Business strategies of innovation

2021L

Kod przedmiotu37S2-STIPR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówstota i klasyfikacja innowacji. Znaczenie i formułowanie strategii innowacyjnej w przedsiębiorstwie. Modele procesu innowacyjnego. Klasyfikacja i rodzaje strategii innowacyjnej. Proces rozwoju nowego produktu. ,ĆWICZENIA:Podstawowe zagadnienia dotyczące innowacji. Określenie źródeł i celów innowacji. Realizacja strategii innowacyjnych a wewnętrzne czynniki stymulujące procesy innowacyjne. Analiza SWOT jako narzędzie wpierające ocenę uwarunkowań działalności innowacyjnej. Wybór strategii innowacyjnej z uwzględnieniem metody 5 sił Portera oraz analizy PEST. Analiza ryzyka w procesie innowacyjnym. Tworzenie scenariuszy możliwych zdarzeń w realizacji strategii innowacyjnej.
Cel kształceniaZrozumienie znaczenia strategii w procesach innowacyjnych współczesnych przedsiębiorstw. Zdobycie umiejętności identyfikacji elementów strategii innowacji i oceny uwarunkowań wyboru strategii przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej.
Literatura podstawowa1) Białoń L. red, Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet,, 2010 2) Nowacki R., Staniewski M, Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, 2010 3) Juchniewicz M., Łukiewska K., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego państw członkowskich Unii Europejskiej. , t. 1 (23), Unia Europejska.pl, 2016, s. 38-46
Literatura uzupełniająca1) Łukiewska K. , Typologia krajów Unii Europejskiej według innowacyjności przemysłu spożywczego, t. 2, [w:] Gołębiewska B. (red.) Wyzwania współczesnej gospodarki – aspekty teoretyczne i praktyczne.SGGW, 2016, s. 84-91 2) Łada M., Juchniewicz M.., Potencjał innowacyjny sektora zaawansowanej technologii w krajach Unii Europejskiej. w: Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii / red. nauk. Runiewicz, Przychocka, Milewski, Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2021, s. s. 444-460
Uwagibrak