Teoria podejmowania decyzji menedżerskich

Theory of taking managerial decisions

2022Z

Kod przedmiotu37S2-TEOPODM
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania.
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz prostych zasad rachunku prawdopodobieństwa
Opis ćwiczeńFormułowanie problemu, rozwiązywanie problemów deterministycznych, algorytm racjonalnych procesów decyzyjnych, wielokryterialne modele decyzyjne, szacowanie ryzyka decyzyjnego za pomocą metod ilościowych i jakościowych, heurystyczne metody wspomagające proces decyzyjny, zastosowanie narzędzi rozwiązywania problemów, grupowe procesy decyzyjne, mapy myśli.
Opis wykładówProblemy i decyzje menedżerskie – wprowadzenie. Czynniki warunkujące proces decyzyjny. Racjonalne i behawioralne modele decyzyjne. Warunki decyzyjne w organizacji. Metody podejmowania decyzji w warunkach pewności, niepewności i ryzyka. Metody i techniki wspomagania procesów decyzyjnych. Indywidualne i grupowe procesy decyzyjne. Styl przywództwa a proces decyzyjny. Intuicja i kreatywność w podejmowaniu decyzji.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej identyfikacji i rozwiązywania problemów decyzyjnych (cel poznawczy). Kształtowanie umiejętności dotyczących procesów decyzyjnych, stosowania metod i technik kreatywnego rozwiązywania problemów biznesowych.
Literatura podstawowa1) Bolesta-Kukułka K., Decyzje menendżerskie, PWE, 2003 2) Grzesik K., Karaś M., Decyzje menendżerskie w organizacji, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014 3) Laufer H., Podejmowanie decyzji. Jak unikać ryzyka. Jak efektywnie działać, EDU, 2008
Literatura uzupełniająca1) Sobol D., The manager’s role in creating innovations in a knowledge-based enterprise, t. 136, Silesian University of Technology Publishing House, 2019, s. 565-579 2) Wiśniewski A. K., Raczyńska M. , Strategia a model biznesu, [w:] M. Zastempowski, W. Glabiszewski, K. Liczmańska-Kopcewicz, Współczesne zarządzanie: przejawy, uwarunkowania i wyzwania , t. 2, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, s. 155-166 3) Magazyn, „Harvard Business Review”, ,
Uwagi-