Technologie informacyjne w ekonomii

Information technology in the economy

2021L

Kod przedmiotu37S2-TIWE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającetechnologie informacyjne, informatyka w zarządzaniu
Wymagania wstępneZnajomość zasad i umiejętność posługiwania się podstawowymi funkcjami w arkuszach kalkulacynych
Opis ćwiczeńStosowanie w analizach ekonomicznych funkcji wbudowanych: suma, średnia, jeżeli Stosowanie w analizach ekonomicznych funkcji wbudowanych: funkcje daty i czasu, min, max, Stosowanie w analizach ekonomicznych funkcji wbudowanych: licz.jeżeli, suma. Jeżeli Stosowanie w analizach ekonomicznych funkcji wbudowanych: wyszukaj.pionowo. wyszukaj.poziomo, Tworzenie wykresów, wykres funkcji kwadratowej na podstawie danych tabelarycznych, Tworzenie tabel przestawnych Stosowanie sum pośrednich Stosowanie w analizach ekonomicznych wbudowanych funkcji finansowych Analizy danych ekonomicznych – Statistica 13.3.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia w wymiarze teoretycznym jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu metod i technik obliczeniowych stosowanych w analizie danych ekonomicznych. Celem kształcenia w wymiarze praktycznym jest zdobycie przez studentów umiejętności przygotowywania analiz ekonomicznych w oparciu o zgromadzone dane.
Literatura podstawowa1) Katherine Murray, Microsoft Word 2010 PL, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2011, s. 255 2) Agnieszka Skulimowska, Technologia informacyjna EXCEL 2013, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego, 2017, s. 389 3) Krystyna Polańska, WSTĘP DO INFORMATYKI GOSPODARCZEJ, Oficyna Wydawnicza SGH, 2015, s. 173
Literatura uzupełniająca1) Rabiej Małgorzata, wyd. Helion, Statystyka z programem Statistica, 2012r., tom 1, 340s.
UwagiMateriały do zajęć będą na bieżąco zamieszczane na platformie MOODLE.