Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Ekonomia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Kryterium naboru jest ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 461 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 r, w sprawie określenia efektów kształcenia dla profilu praktycznego.
  Studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil praktyczny. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: posiada wszechstronną rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania, zna praktyczne zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, jest przygotowywany do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej oraz podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę specjalistyczną. Absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka języków obcych pozwala absolwentowi na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej zgodnie ze zrealizowaną specjalnością studiów. Absolwent posiada kwalifikacje praktyczne do realizacji działań na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich poniższych efektów uczenia się.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia :
  1.W kategorii wiedzy:
  Absolwent zna i rozumie
  - kluczowe pojęcia i mechanizmy ekonomiczne na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomii
  - aspekty dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, ich roli w gospodarce oraz zarządzania biznesem
  -zasady teorii pieniądza, finansów prywatnych, publicznych i międzynarodowych oraz mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych w sektorze finansów publicznych i na rynku finansowym
  -cele państwa, instytucji publicznych i prywatnych oraz instytucji międzynarodowych w kreowaniu warunków, zasad
  i możliwości rozwoju gospodarki (w tym podmiotów gospodarczych) w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  -najważniejsze koncepcje teoretyczne w ramach studiowanej specjalności
  - praktyczne możliwości zastosowania poznanej wiedzy ekonomicznej w życiu gospodarczym
  -funkcjonowanie instytucji i organizacji społeczno-ekonomicznych w gospodarce oraz zależności między nimi a otoczeniem w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej
  -wzajemne relacje między podmiotami gospodarczymi, państwem oraz instytucjami publicznymi
  -pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz norm etycznych
  - normy i reguły prawne, organizacyjne i finansowe dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej
  - formy i metody prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  - możliwości analizy ekonomicznej i planowania gospodarczego oraz stosowania zasad rachunkowości
  2.W kategorii umiejętności:
  Absolwent potrafi
  -pozyskiwać i dobierać krytycznie dane i metody analiz, analizować i interpretować dane ilościowe i jakościowe w celu oceny procesów gospodarczych oraz formułować własne opinie w tym zakresie
  - wykorzystywać w sposób praktyczny zaawansowane narzędzia analizy ilościowej i jakościowej do prognozowania i modelowania zjawisk gospodarczych
  -posługiwać się odpowiednimi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych
  -analizować rozwiązania konkretnych problemów natury ekonomicznej i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozwiązania
  - wykorzystywać zdobytą wiedzę praktyczną do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej ekonomisty, krytycznie analizuje skuteczność i przydatność stosowanej wiedzy
  -analizować zjawiska przyczynowo - skutkowe w gospodarce i różnych obszarach życia społecznego, potrafi formułować własne opinie w tym zakresie oraz stawiać poste hipotezy badawcze i je weryfikować
  -przygotować opracowania pisemne oraz wystąpienia ustne o tematyce ekonomicznej
  -przygotować wystąpienia ustne oraz uczestniczyć w debacie o temacie ekonomicznym, zarówno będąc jej moderatorem jak i uczestnikiem
  -posługiwać się językiem obcym w zakresie nauk ekonomicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - przyjmować i wyznaczać zadania w zespole, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
  - aktywnie uczestniczyć w grupie opracowującej projekty gospodarcze i społeczne, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami
  w dziedzinie ekonomii
  - dokonać pogłębionej analizy własnych kompetencji i działań oraz wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
  3.W kategorii kompetencje społeczne:
  Absolwent jest gotów do
   systematycznego uczenia się przez całe życie w związku ze świadomością dynamicznych zmian w gospodarce krajowej i globalnej w oparciu o uzyskaną wiedzę i umiejętności w obszarze gromadzenia i analizy danych do doskonalenia i uzupełniania swoje dotychczasowe kompetencje rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
  - wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej ekonomisty, również w zakresie inspirowania i motywowania środowiska społecznego
  - uwzględniania etycznego wymiaru w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej oraz inicjowania działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu
  - wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
  - wypełniania zawodu w obszarze nauk ekonomicznych, rozwijania swoich kompetencji oraz uwzględniania etycznych aspektów pracy zawodowej
  Praktyki
  Praktyka będzie realizowana w II oraz IV semestrze studiów, w wymiarze łącznym: 480 godzin, 18 punktów ECTS (w II semestrze 160 godzin i 6 punktów ECTS oraz w IV semestrze 320 godzin i 12 punktów ECTS). Będzie ona realizowana w przedsiębiorstwach lub instytucjach prowadzących działalność gospodarczą. W trakcie jej trwania student będzie zobowiązany do zapoznania się z organizacją firmy/instytucji oraz specyfiką jej działalności. Praktyka umożliwi poznanie działalności operacyjnej firmy/instytucji. Zlecone zadania w czasie praktyki pozwolą na udoskonalenie kompetencji ekonomicznych studenta, zdobycie doświadczenia pracy w środowisku organizacji oraz wykorzystanie zdobytej dotąd wiedzy teoretycznej. W czasie praktyki student będzie miał możliwość zebrania materiałów do przygotowania pracy dyplomowej.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada kwalifikacje do realizacji działań na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe. Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej oraz do kontynuacji kształcenia w różnych formach, w tym na studiach doktoranckich.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0