Ekonomia międzynarodowa

International economics

2022Z

Kod przedmiotu37N2-EKONOMIE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wymagania wstępneElementarna wiedza z zakresu makroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówykłady z przedmiotu Ekonomia międzynarodowa charakteryzują się wielopoziomowością wątków tematycznych, bogactwem problemów i zagadnień występujących w praktyce. Treści wykładowe pozwalają lepiej zrozumieć powiązania pomiędzy krajami w XXI w., wynikające z wymiany dóbr i usług, przepływów pieniądza i inwestycji. Przedmiotem analizy są aspekty wynikające ze wzajemnego oddziaływania gospodarek niezależnych państw. Przekazywane podczas wykładów treści dotyczą m.in.: 1. Problematyki handlu międzynarodowego, z naciskiem na nowe teorie handlu międzynarodowego (handel wewnątrzgałęziowy, wymiana w warunkach konkurencji niedoskonałej, korzyści skali, czynnik technologiczny w handlu). 2. Międzynarodowych przepływów czynników produkcji. 3. Międzynarodowego rynku kapitałowego, inwestycji portfelowych i bezpośrednich. 4. Rachunków dochodu narodowego w gospodarce otwartej i bilansu płatniczego. 5. Procesów rozwoju gospodarczego w warunkach globalizacji.,ĆWICZENIA:Treści ćwiczeniowe dotyczą: wybranych teorii handlu międzynarodowego, międzynarodowych przepływów siły roboczej i kapitału, międzynarodowych systemów walutowych, ze szczególnym uwzględnieniem kursów walutowych oraz czynników wpływających na kurs walutowy.
Cel kształceniaStudent posiada pogłębioną wiedzę obejmującą zagadnienia z zakresu ekonomii międzynarodowej, identyfikuje i wyjaśnia zasadnicze prawidłowości dotyczące międzynarodowej wymiany handlowej, transferu czynników produkcji, funkcjonowania rynku walutowego i zasad makroekonomii gospodarki otwartej. Student przedstawia i wyjaśnia bieżące wydarzenia i zjawiska zachodzące w gospodarce światowej.
Literatura podstawowa1) Krugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka , t. 1 i 2, PWN, 2008 2) Czarny E., Śledziewska K., Polska w handlu światowym 7) Frieden J. A., Lake D. A., International Political Economy : Perspectives on Global Power and Wealth., Routledge, 2000 , PWE, 2009 3) Gorynia M., Łaziewska E., Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWE, 2009 4) Mińska-Struzik E., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej, Difin, 2012 5) Miguel-Angel G.M., Nissan E., International Political Economy, Nova Science Publishers Inc., 2012 6) United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report, UNCTAD, 2019 7) Frieden J.A., Lake D.A., International Political Economy: Perspectives on Global Power and Welth, Routledge, 2000
Literatura uzupełniająca1) Niemiec M., Wróbleski M., wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Miedzynarodowe stosunki gospodarcze, 2003r., tom 2) Kulpaka P., wyd. Difin, Ekonomia międzynarodowa - zbiór zadań do samodzielnego studiowania, 2011r., tom 3) Goldberg L. S., Klein M. W., wyd. PWN, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 1997r., tom
Uwagi