Historia myśli ekonomicznej

History of economic thought

2021Z

Kod przedmiotu37N2-HISTMYSEK
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy Makroekonomii
Wymagania wstępneZnajomość podstaw ekonomii.
Opis ćwiczeń
Opis wykładóweriodyzacja ekonomii i myśli ekonomicznej. Myśl ekonomiczna w starożytnej Grecji i Rzymie. Średniowieczna myśl ekonomiczna. Przedklasyczna i klasyczna myśl ekonomiczna, związki z myślą polityczną i społeczną. Socjalizm utopijny. Szkoła historyczna. Postać i działo Karola Marksa. Marginalizm i ekonomia neoklasyczna. Doktryna ekonomiczna Keynesa. Instytucjonalizm. Społeczna Gospodarka Rynkowa. Kontynuacja tradycji neoklasycznej: monetaryzm, nowa ekonomia klasyczna, szkoła neoaustyryjacka, ekonomia szkoły podażowej. Szkoła praw własności. Katolicka Nauka Społeczna.,ĆWICZENIA:Zarys rozwoju myśli ekonomicznej. Historyczne tło współczesnej ekonomii w kontekście: starożytnej myśli ekonomicznej, średniowiecznej myśl ekonomicznej, merkantylizmu i fizjokratyzmu, klasycznej myśli ekonomicznej, socjalizmu utopijnego i naukowego, marginalizmu i ekonomii neoklasycznej oraz keynesizmu. Współczesna ekonomia głównego nurtu. Szkoła historyczna. Instytucjonalizm. Monetaryzm. Katolicka Nauka Społeczna.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studenta z ewolucją poglądów na temat mechanizmów i zasad funkcjonowania gospodarki oraz jej poszczególnych podmiotów.
Literatura podstawowa1) Landreth H., Colander D.C., Historia Myśli Ekomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 2) Spychalski G., Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001 3) Stankiewicz W., Historia Myśli Ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Literatura uzupełniająca1) Nasiłowski M., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Historia Myśli Ekonomicznej, 2004r., tom 2) Buszko A., Kotliński K. , wyd. Zarządzanie i Edukacja, Teoria oczekiwań na przykładzie kursu akcji Budimex przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 2009r., tom 63, 151-161s. 3) Heilbroner R., wyd. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Wielcy ekonomiści - czasy, ludzie, idee, 1993r., tom 4) Kotliński K. , wyd. W: Ciborowski R. (red.), Dziemianowicz R. (red.), Kargol-Wasiluk A. (red.), Zalesko M. (red.) Gospo, Przemiany w zakresie systemów kursowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej , 2015r., tom , 250-258s. 5) Wojtyna A,, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, 2000r., tom
Uwagi