Makroekonomia

Macroeconomics

2021Z

Kod przedmiotu37N2-MAKRO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy makroekonomii
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu makroekonomii, umiejętność konstrukcji wykresów funkcji (liniowej, wykładniczej, logarytmicznej) oraz ich interpretacji
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPowtórzenie wiadomości z podstaw makroekonomii; Najważniejsze różnice między ekonomią keyensistowską a ekonomią klasyczną i neoklasyczną; Modele wzrostu gospodarczego; Uwarunkowania równowagi makroekonomicznej; Fluktuacje makroekonomiczne - zmiany inwestycji i konsumpcji w cyklu koniunkturalnym, teoria realnego cyklu koniunkturalnego; Mikroekonomiczne podstawy zależności makroekonomicznych - krzywa podaży Lucasa, konsumpcja w warunkach niepewności; Inflacja i bezrobocie - modele oczekiwanej inflacji, model histeryzy bezrobocia, model poszukiwań na rynku pracy,ĆWICZENIA:Determinanty dochodu narodowego w okresie krótkim, Model wzrostu Solowa, model endogenicznego wzrostu - interpretacja i analiza graficzna, Model IS-LM - analiza algebraiczna i graficzna; Model Lucasa - interpretacja graficzna i zadania, Konsumpcja w warunkach niepewności - zadania, Fluktuacje makroekonomiczna - analiza zmian głównych wskaźników makroekonomicznych w cyklu koniunkturalnym, Bezrobocie - przepływy strumieni na rynku pracy, naturalna stopa bezrobocia, prawo Okuna - analiza i zadania
Cel kształceniaCelem kształcenia jest opanowanie przez studentów wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki ujmowanej jako całość na poziomie średniozaawansowanym. Słuchacze poznają wybrane modele wzrostu gospodarczego oraz ich implikacje dla polityki gospodarczej. Program nauczanie obejmuje także analizę różnych modeli równowagi makroekonomicznej, teorii cykli koniunkturalnych oraz współczesnych koncepcji wyjaśniających przyczyny i społeczno-ekonomiczne konsekwencje bezrobocia i inflacji. Ukazana zostanie także rola uwarunkowań o charakterze mikroekonomicznym w kształtowaniu wybranych procesów i zjawisk na poziomie makroekonomicznym - głównie w odniesieniu do zakłóceń w przywracaniu równowagi w skali makro. Prezentowane treści uwzględniają różnice podkreślane przez najważniejsze nurty współczesnej makroekonomii. Zdobyta wiedza ma także pozwolić na samodzielną analizę, interpretację oraz prognozowanie procesów zachodzących w gospodarce krajowej oraz jej otoczeniu zewnętrznym.
Literatura podstawowa1) D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Literatura uzupełniająca1) Barro R., wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Makroekonomia, 1997r., tom 2) Hall R., Taylor J. , wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Makroekonomia, 2007r., tom 3) Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. , wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Współczesne nurty teorii makroekonomii, 1998r., tom 4) Blanchard O., wyd. Wolters Kluwer Business, Makroekonomia, 2011r., tom
UwagiBrak