Technologie informacyjne w ekonomii

Information technology in the economy

2021L

Kod przedmiotu37N2-TIWE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającetechnologie informacyjne, informatyka w zarządzaniu
Wymagania wstępneZnajomość zasad i umiejętność posługiwania się podstawowymi funkcjami w arkuszach kalkulacynych
Opis ćwiczeńStosowanie w analizach ekonomicznych funkcji wbudowanych: suma, średnia, jeżeli Stosowanie w analizach ekonomicznych funkcji wbudowanych: funkcje daty i czasu, min, max, Stosowanie w analizach ekonomicznych funkcji wbudowanych: licz.jeżeli, suma. Jeżeli Stosowanie w analizach ekonomicznych funkcji wbudowanych: wyszukaj.pionowo. wyszukaj.poziomo, Tworzenie wykresów, wykres funkcji kwadratowej na podstawie danych tabelarycznych, Tworzenie tabel przestawnych Stosowanie sum pośrednich Stosowanie w analizach ekonomicznych wbudowanych funkcji finansowych Analizy danych ekonomicznych – Statistica 13.3.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia w wymiarze teoretycznym jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu metod i technik obliczeniowych stosowanych w analizie danych ekonomicznych. Celem kształcenia w wymiarze praktycznym jest zdobycie przez studentów umiejętności przygotowywania analiz ekonomicznych w oparciu o zgromadzone dane.
Literatura podstawowa1) Sikorski Witold, Podstawy edycji tekstów. Przykłady i ćwiczenia Microsoft Word oraz OpenOffice Writer , t. 1, Witkom, 2011 2) Motyka Ryszard, W 80 dni dookoła Excela, Arkusz kalkulacyjny w Cwiczeniach, t. 1, Helion, 2012 3) Polańska Krystyna, Wstęp do informatyki gospodarczej. Zajęcia laboratoryjne, t. 1, Oficyna wydawcza SGH, 2015
Literatura uzupełniająca1) Rabiej Małgorzata, Statystyka z programem Statistica, t. 1, Helion, 2012, s. 340
UwagiMateriały do zajęć będą na bieżąco zamieszczane na platformie MOODLE.