Historia myśli ekonomicznej

History of economic thought

2021Z

Kod przedmiotu37S2-HIMYE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy Makroekonomii
Wymagania wstępneZnajomość podstaw ekonomii.
Opis ćwiczeń
Opis wykładóweriodyzacja ekonomii i myśli ekonomicznej. Myśl ekonomiczna w starożytnej Grecji i Rzymie. Średniowieczna myśl ekonomiczna. Przedklasyczna i klasyczna myśl ekonomiczna. Związki z myślą polityczną i społeczną. Socjalizm utopijny. Postać i dzieło Karola Marksa. Szkoła historyczna. Marginalizm i ekonomia neoklasyczna. Doktryna ekonomiczna Keynesa. Instytucjonalizm. Społeczna Gospodarka Rynkowa. Kontynuacja tradycji neoklasycznej: monetaryzm, nowa ekonomia klasyczna, szkoła neoaustriacka, ekonomia szkoły podażowej. Szkoła praw własności. Katolicka Nauka Społeczna.,ĆWICZENIA:Zarys metodologii ekonomii. Periodyzacja ekonomii i myśli ekonomicznej. Historyczne tło współczesnej ekonomii w kontekście: starożytnej myśli ekonomicznej, średniowiecznej myśli ekonomicznej, merkantylizmu i fizjokratyzmu. Klasyczna myśl ekonomiczna. Socjalizm utopijny i naukowy. Marginalizm. Keynesizm. Współczesna ekonomia głównego nurtu. Szkoła historyczna. Instytucjonalizm. Monetaryzm. Katolicka Nauka Społeczna.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studenta z ewolucją poglądów na temat mechanizmów i zasad funkcjonowania gospodarki oraz jej poszczególnych podmiotów.
Literatura podstawowa1) Stankiewicz W., Historia Myśli Ekonomicznej, PWE, 2007 2) Landreth H., Colander D.C., Historia Myśli Ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN,, 2008 3) Spychalski G., Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001
Literatura uzupełniająca1) Wojtyna A,, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, 2000r., tom 2) Heilbroner R., wyd. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Wielcy ekonomiści - czasy, ludzie, idee, 1993r., tom 3) Kotliński K., wyd. W: Ciborowski R. (red.), Dziemianowicz R. (red.), Kargol-Wasiluk A. (red.), Zalesko M. (red.) Gospo, Przemiany w zakresie systemów kursowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej , 2015r., tom , 250-258s. 4) Nasiłowski M., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Historia Myśli Ekonomicznej, 2004r., tom 5) Buszko A., Kotliński K. , wyd. Zarządzanie i Edukacja, Teoria oczekiwań na przykładzie kursu akcji Budimex przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 2009r., tom 63, 151-161s.
Uwagi