Marketing terytorialny

Territorial marketing

2022Z

Kod przedmiotu37S2-MARTER
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku , Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2007 2) Florek M., Podstawy marketingu terytorialneg0, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006 3) Duczkowska-Piasecka M., Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju dla wszystkich, Difin, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi