Seminarium magisterskie

MA seminar

2021L

Kod przedmiotu37S2-SM1B
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzająceSeminarium magisterskie, przedmioty kierunkowe
Wymagania wstępnewiedza z zakresu mikroekonomii, makroekonomii
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:1. Opracowanie wstępnej wersji części teoretycznej pracy (prezentowanie poszczególnych etapów rozpoznania bibliograficznego). 2. Zapoznanie się z procesem projektowania badań empirycznych 3. Opracowanie założeń metodyki badań empirycznych - problem badawczy, cele, pytania badawcze, źródła danych statystycznych i informacji wykorzystywanych w badaniach 4. Przygotowanie projektu - planu i harmonogramu własnych badań empirycznych. 5. Opracowanie metodyki własnych badań empirycznych – metody badawcze oraz narzędzia i techniki analizy ilościowej i jakościowej zgromadzonych danych/ informacji oraz prezentacji wyników badań
Opis wykładówIUM MAGISTERSKIE:1. Opracowanie wstępnej wersji części teoretycznej pracy (prezentowanie poszczególnych etapów rozpoznania bibliograficznego). 2. Zapoznanie się z procesem projektowania badań empirycznych 3. Opracowanie założeń metodyki badań empirycznych - problem badawczy, cele, pytania badawcze, źródła danych statystycznych i informacji wykorzystywanych w badaniach 4. Przygotowanie projektu - planu i harmonogramu własnych badań empirycznych. 5. Opracowanie metodyki własnych badań empirycznych – metody badawcze oraz narzędzia i techniki analizy ilościowej i jakościowej zgromadzonych danych/ informacji oraz prezentacji wyników badań.
Cel kształceniaPrzygotowanie metodyki i organizacji badań, zakresu prac i czynności do uzyskania materiałów źródłowych oraz sposobu działań do realizacji badań. Przygotowanie części teoretycznego pracy
Literatura podstawowa1) Urban S., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010 2) Stachak S. , Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi-