Zarządzanie marketingowe

Marketing management

2022Z

Kod przedmiotu37S2-ZARZM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lambin Jean-Jacques, 1) Lambin Jean-Jacques, 2001r., "Strategiczne zarządzanie marketingowe", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2) Kłeczek Ryszard, 1999r.,"Strategiczne planowanie marketingowe", wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 3) Niestrój Roman, 2002r., "Zarządzanie marketingiem", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN., PWN, 2001 2) Kłeczek Ryszard,, Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, 1999 3) Niestrój Roman,, Zarządzanie marketingiem",, PWN, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi