Ekonomia - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Ekonomia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wszechstronną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania, zna zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi. Jest przygotowywany do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej oraz podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka języków obcych pozwala absolwentowi na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na różnych specjalnościach studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada kwalifikacje do realizacji działań na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie założone efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia absolwent:
  1) w kategorii wiedzy:
  - ma podstawową wiedzę o miejscu i roli nauk ekonomicznych w systemie nauk oraz ich powiązaniach z innymi obszarami nauki,
  - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą kluczowych pojęć i mechanizmów ekonomicznych na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomii
  - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą kluczowych pojęć
  i mechanizmów ekonomicznych na poziomie mikro-, mezo-
  i makroekonomii,
  - ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw, ich roli w gospodarce oraz zarządzania biznesem,
  - zna podstawowe zasady racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi, naturalnymi i kapitałowymi,
  - ma elementarną wiedzę z zakresu teorii pieniądza, finansów prywatnych, publicznych i międzynarodowych,
  - zna różne rodzaje instytucji finansowych w sektorze finansów publicznych i na rynku finansowym,
  - zna rolę i cele państwa, instytucji publicznych i prywatnych oraz instytucji międzynarodowych w kreowaniu warunków, zasad
  i możliwości rozwoju gospodarki (w tym podmiotów gospodarczych) w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  - ma podstawową wiedzę o roli państwa w gospodarce oraz możliwościach wykorzystania polityki gospodarczej w różnych obszarach gospodarki,
  - ma elementarną wiedzę z zakresu mechanizmu rynkowego i teorii cen,
  - ma wiedzę na temat funkcjonowania instytucji i organizacji społeczno-ekonomicznych w gospodarce oraz zależności między nimi a otoczeniem w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
  - ma podstawową wiedzę o wzajemnych relacjach między podmiotami gospodarczymi, państwem oraz instytucjami publicznymi,
  - ma elementarną wiedzę o konsumencie i jego zachowaniach rynkowych we współczesnej gospodarce,
  - zna główne formy i kierunki ludzkiej aktywności (umysłowej i fizycznej) oraz rolę kapitału ludzkiego w procesie gospodarowania w warunkach konkurencji i postępu cywilizacyjnego,
  - zna podstawowe metody z zakresu matematyki wyższej, statystyki opisowej, ekonometrii oraz teorii gier i decyzji, wykorzystywane w badaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych,
  - ma wiedzę z zakresu analizy ekonomicznej i planowania gospodarczego oraz zasad rachunkowości i ewidencji zdarzeń gospodarczych,
  - zna podstawowe normy i reguły prawne, organizacyjne i finansowe dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej,
  - ma podstawową wiedzę na temat wzrostu i rozwoju gospodarki,
  - zna rolę integracji europejskiej w funkcjonowaniu państw członkowskich oraz ich podmiotów gospodarczych i konsumentów,
  - ma podstawową wiedzę o przyczynach, charakterystyce i przebiegu etapów cykli koniunkturalnych,
  - ma elementarną wiedzę o podstawowych nurtach teoretycznych
  w ekonomii i ich historycznej ewolucji,
  - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz norm etycznych,
  - zna podstawowe formy i metody prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  2) w kategorii umiejętności:
  - interpretuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki oraz
  jej podmiotów,
  - potrafi pozyskiwać, analizować i interpretować dane ilościowe
  i jakościowe w celu oceny procesów gospodarczych,
  - analizuje podstawowe zjawiska przyczynowo-skutkowe w gospodarce i różnych obszarach życia społecznego,
  - wykorzystuje standardowe narzędzia analizy ilościowej i jakościowej do prognozowania zjawisk gospodarczych,
  - prawidłowo posługuje się odpowiednimi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi w celu rozwiązania konkretnych problemów gospodarczych,
  - umie przyjmować i wyznaczać zadania w zespole, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych,
  - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej ekonomisty,
  - potrafi analizować rozwiązania konkretnych problemów natury ekonomicznej i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozwiązania,
  - posiada umiejętność racjonalnego myślenia i wnioskowania oraz analizowania zjawisk społecznych i gospodarczych,
  - posiada umiejętność przygotowania opracowań pisemnych o tematyce ekonomicznej,
  - posiada umiejętność przygotowania elementów opracowania naukowego w języku obcym,
  - potrafi przygotować wystąpienia ustne w zakresie nauk ekonomicznych,
  - ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  - posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań ekonomicznych,
  - potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.
  3) w kategorii kompetencje społeczne:
  - rozumie potrzebę systematycznego śledzenia sytuacji na rynku pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
  - ma świadomość dynamicznych zmian w gospodarce krajowej
  i globalnej, wobec czego rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
  - potrafi aktywnie uczestniczyć w grupie opracowującej projekty gospodarcze i społeczne, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie ekonomii,
  - w sposób sprawny i skuteczny planuje, organizuje, koordynuje
  i kontroluje określone zadania i projekty o charakterze ekonomicznym,
  - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane
  z ograniczonością zasobów i skłonnością do ryzyka, które są podstawą decyzji ekonomicznych,
  - potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne i polityczne,
  - w oparciu o uzyskaną wiedzę i umiejętności w obszarze gromadzenia i analizy danych, potrafi doskonalić i uzupełniać swoje dotychczasowe kompetencje,
  - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
  - jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej,
  - odpowiedzialnie i kompleksowo przygotowuje się do pracy, projektuje i wykonuje działania ekonomisty.
  PRAKTYKI
  Program studiów uwzględnia obowiązkowe praktyki kierunkowe w wymiarze 20 dni roboczych.
  Cele praktyki kierunkowej:
  - rozszerzenie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania,
  - kształtowanie umiejętności analitycznych, organizacyjnych, interpersonalnych, negocjacyjnych, umiejętności pracy zespołowej itp.,
  - kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności w zakresie powierzonych zadań,
  - poznanie praktycznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
  - nabycie umiejętności dokumentowania działań przedsiębiorstwa (instytucji), w tym umiejętności dokumentowania czasu pracy i jego rozliczania,
  - pozyskanie materiałów do prac dyplomowych i zajęć projektowych (jeśli istnieje taka możliwość),
  - rozpoznanie własnych szans na rynku pracy,
  - aktywizacja zawodowa studentów - zainicjowanie lub rozszerzenie kontaktów zawodowych.
  Student powinien uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może pracować na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej. Może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot kształcenia ogólnego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Matematyka
5,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Mikroekonomia
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Prawo
2
ZAL
Wykład
30
Repetytorium
2
ZAL-O
Wykład
10
Zarządzanie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru 1 - F2
6
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot kształcenia ogólnego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Podstawy makroekonomii
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Rachunkowość
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Statystyka opisowa
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Ekonomika przedsiębiorstw
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy marketingu
3
Przedmiot do wyboru 2 - F2
6
V - Specjalizacyjne
Analiza ekonomiczna
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Ekonometria
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Analiza rynku
3,5
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Polityka gospodarcza
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Polityka społeczna
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
V - Specjalizacyjne
Organizacja rynku w UE
2,5
Przedmiot do wyboru 1 - F3
5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Finanse publiczne i rynki finansowe
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Historia gospodarcza
3,5
Podstawy wyceny
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru 2 - F3
3
Seminarium licencjackie
3,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Wielowymiarowa analiza rynku
2,5
Współczesne teorie przedsiębiorstwa
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
6
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomika konsumpcji
3
Gospodarka regionalna
3
Metody wyceny projektów gospodarczych
3
Ubezpieczenia i reasekuracja
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
V - Specjalizacyjne
Ekonomia środowiska
2
Ekonomika procesów wytwórczych
2
Fundusze i programy Unii Europejskiej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Innowacyjność przedsiębiorstw
2
Negocjacje biznesowe
2
Przedmiot do wyboru 3 - F3
2,5
Seminarium licencjackie
3,5
Teoria gier i decyzji
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
V - Specjalizacyjne
Ekonomia rynku pracy
2
Ekonomika zasobów publicznych
2
Przedmiot do wyboru 4 - F3
4
Przedsiębiorstwo międzynarodowe
2,5
Rachunek inwestycyjny
2
Seminarium licencjackie
13,5
Współczesne tendencje w zarządzaniu
2
SUMA
30,0