Ekonomia międzynarodowa

International economics

2021L

Kod przedmiotu37S2-EKONMIE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wymagania wstępneElementarna wiedza z zakresu makroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWykłady z przedmiotu Ekonomia międzynarodowa charakteryzują się wielopoziomowością wątków tematycznych, bogactwem problemów i zagadnień występujących w praktyce. Treści wykładowe pozwalają lepiej zrozumieć powiązania pomiędzy krajami w XXI w., wynikające z wymiany dóbr i usług, przepływów pieniądza i inwestycji. Przedmiotem analizy są aspekty wynikające ze wzajemnego oddziaływania gospodarek niezależnych państw. Przekazywane podczas wykładów treści dotyczą m.in.: 1. Problematyki handlu międzynarodowego, z naciskiem na nowe teorie handlu międzynarodowego (handel wewnątrzgałęziowy, wymiana w warunkach konkurencji niedoskonałej, korzyści skali, czynnik technologiczny w handlu, strategiczna polityka handlowa). 2. Międzynarodowych przepływów czynników produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału (BIZ) i czynnika wiedzy naukowo-technologicznej. 3. Rachunków dochodu narodowego w gospodarce otwartej i bilansu płatniczego. 4. Procesów rozwoju gospodarczego w warunkach globalizacji, globalnej nierównowagi, kryzysów zadłużenia.,ĆWICZENIA:Treści ćwiczeniowe dotyczą: nowych teorii handlu zagranicznego, międzynarodowych przepływów siły roboczej i kapitału, międzynarodowych systemów walutowych, ze szczególnym uwzględnieniem kursów walutowych oraz czynników na niego wpływających, zjawiska globalizacji, a także konkurencyjności.
Cel kształceniaStudent posiada pogłębioną wiedzę obejmującą zagadnienia z zakresu ekonomii międzynarodowej, identyfikuje i wyjaśnia zasadnicze prawidłowości dotyczące międzynarodowej wymiany handlowej, transferu czynników produkcji, funkcjonowania rynku walutowego i zasad makroekonomii gospodarki otwartej. Student przedstawia i wyjaśnia bieżące wydarzenia i zjawiska zachodzące w gospodarce światowej.
Literatura podstawowa1) Krugman P. R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, t. 1 i 2, PWN, 2007 2) Gorynia M., Łaźniewska E., Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWE, 2009 3) Mińska-Struzik E., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej, Difin, 2012 4) Krugman P. R., Rethinking international trade, The MIT Press Cambridge, 2009 5) United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report, UNCTAD, 2017 6) Frieden J. A., Lake D. A., International Political Economy : Perspectives on Global Power and Wealth., Routledge, 2000 7) Helpman E., Krugman P. R., Market structure and foreign trade, The MIT Press Cambridge, 1985
Literatura uzupełniająca1) Niemiec M., Wróbleski M., wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 2003r., tom 2) Kulpaka P., wyd. Difin, Ekonomia międzynarodowa - zbiór zadań do samodzielnego studiowania, 2011r., tom 3) Goldberg L. S., Klein M. W., wyd. PWN, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 1997r., tom
Uwagi