Problemy gospodarki światowej

2022Z

Kod przedmiotu37S2-PGS
Punkty ECTS 3,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bartkowiak R., Ekonomia rozwoju. , Wyd. PWE, Warszawa., 2013 2) Flejterski S., Wahl P.T., Ekonomia globalna - synteza. , Wyd. Difin, Warszawa., 2003 3) Jaworski, Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki. , Wyd. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, Gdańsk., 2011 4) Oziewicz E. (red.)., Przemiany we współczesnej gospodarce światowej. , Wyd. PWE, Warszawa., 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi