Polityka społeczna UE

EU social policy

2022Z

Kod przedmiotu37S2-POLSPUE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Głąbicka K, "Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne", Dom Wydawniczy Elipsa, 2001 2) Hill M., "Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza", Difin, 2010 3) Anioł W., "Europejska polityka społeczna", IPS, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi