Rynek kapitałowy i finansowy

Capital market and financial

2021Z

Kod przedmiotu37S2-RYNKPF
Punkty ECTS 3,25
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFinanse, Makro i Mikroekonomia
Wymagania wstępneZnamość podstaw finansów
Opis ćwiczeń
Opis wykładówefinicja ryzyka. Systematyka ryzyka i niepewności w działalności przedsiębiorstwa. Charakterystyka i rodzaje ryzyka na rynku finansowym – ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej i inne. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa niefinansowego. Pomiar ryzyka finansowego. Metody wewnętrzne i zewnętrzne w ograniczaniu ryzyka. Zastosowanie instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka na finansowym. Ryzyko niewypłacalności i metody pomiaru.,ĆWICZENIA:Rodzaje ryzyka na rynku finansowym. Identyfikacja ryzyka. Metody wewnętrzne i zewnętrzne w ograniczeniu ryzyka. Zastosowanie instrumentów pochodnych do ograniczenia ryzyka. Analiza duracji w pomiarze ryzyka stopy procentowej. Analiza i pomiar ryzyka. Metody wewnętrzne do ograniczenia ryzyka walutowego – kompensowanie pierwotne i wtórne. Metody dyskryminacyjne stosowane w analizie ryzyka niewypłacalności przy zastosowaniu danych z bazy Eikon Thompson Reuters.
Cel kształceniaNabycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku finansowego i jego elementów oraz poznanie instrumentów tego rynku
Literatura podstawowa1) Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, 2008 2) Dębski W, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, 2014 3) Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, 2006
Literatura uzupełniająca1) Jajuga. K, Jajuga T. , wyd. PWE, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, 2015r., tom 2) Sobczyk M., wyd. Placet, Kalkulacje finansowe, 2012r., tom
Uwagi