Dokumentalistyka medialna-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) oraz mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe, jak również być ich świadomym uczestnikiem. Posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu również inicjowanie pewnych działań społecznych i kulturalnych. Dysponuje umiejętnościami opisu, diagnozowania i aksjologizacji poszczególnych systemów mediów. Zna zasady funkcjonowania i role mediów w społeczeństwie demokratycznym. Posiada dobrą orientację w zakresie mediów regionalnych i ogólnopolskich. Ma umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Potrafi analizować i współtworzyć zasady funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają mu samodzielnie rozstrzygać dylematy natury etycznej związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza. Cechuje go wysoka sprawność językowa, praktyka w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne, szczególnie zdobywanie i biegłe wykorzystywanie kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Zna zasady tworzenia materiałów telewizyjnych i radiowych, jak również fotografii prasowej. Potrafi wykorzystywać potrzebne narzędzia informatyczne i nowe media w swojej pracy. Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne z zakresu komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego, i tych związanych ze specyfiką poszczególnych mediów. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę mediów i języka polskiego w kształtowaniu życia społecznego i kultury
  - Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o mediach w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych związkach z innymi dyscyplinami naukowymi
  - Zna podstawową terminologię używaną w nauce o mediach i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem zjawiska komunikacji i komunikowania się
  - Zna metody, techniki i narzędzia badawcze, właściwe dla dziedzin i dyscyplin naukowych zajmujących się zjawiskiem komunikacji społecznej i medioznawstwa
  - Zna podstawową terminologię medialną, historyczną, literacką i językoznawczą w wybranym języku obcym
  - Ma wiedzę o normach i regułach prawnych, etycznych oraz etykiecie związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza oraz innych zawodów związanych z komunikacją społeczną
  - Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie nauki o mediach i komunikacji społecznej
  - Zna najważniejsze fakty, procesy społeczne i reguły nimi rządzące w zakresie historii Polski i świata oraz historii mediów i dziennikarstwa
  - Zna podstawy i funkcjonowanie polskiego oraz wybranych zagranicznych systemów medialnych w przeszłości i obecnie, rozróżnia najważniejsze podmioty na polskim rynku medialnym
  - Rozumie najważniejsze pojęcia i kategorie filozoficzne, ma wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury otaczającej go rzeczywistości i wiążących go z nimi relacjach, rozumie wpływ mediów na życie człowieka
  - Posiada wiedzę o strukturach i zasadach funkcjonowania państwa, systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym
  - Ma podstawową wiedzę o teoriach kultury, instytucjach kultury, orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz relacji pomiędzy kulturą i mediami
  - Zna językowe środki z zakresu komunikacji perswazyjnej, techniki argumentacyjne oraz chwyty retoryczne właściwe dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej; identyfikuje je we współczesnych przekazach medialnych
  - Ma podstawową wiedzę na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych oraz w zawodach związanych z komunikacją społeczną
  - Zna metody interpretacji tekstów medialnych, historycznych i literackich
  - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień
  - Zna zasady publikacji tekstu medialnego i ma podstawowe informacje o odbiorcach i użytkownikach mediów
  - Ma podstawową wiedzą, na temat sposobów wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji medialnych, oraz wykorzystania przekazu medialnego jako źródła wiedzy o świecie
  - Zna podstawowe narzędzia informatyczne i zasady działania nowych mediów, ma wiedzę z dziedziny nowych technologii w studiowanym obszarze
  2. W kategorii umiejętności:
  - Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych
  - Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o mediach oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w celu analizowania, interpretowania procesów komunikacyjnych
  - Posługuje się wybranym obcym językiem nowożytnym w zakresie studiowanej dyscypliny
  - Umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i etycznych
  - Posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku uznawanym za podstawowy dla reprezentowanej dyscypliny
  - Czyta i interpretuje teksty publicystyczne, literackie, historyczne, medialne i krytyczne
  - Samodzielnie zdobywa wiedzę
  - Poprawnie stosuje poznaną terminologię medialną, historyczną, politologiczną, literacką i językoznawczą
  - Poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych w swoich wypowiedziach
  - Student posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym; potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi
  - Samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany język obcy prosty tekst medialny, historyczny, literacki
  - Posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na analizę konkretnych badań oraz prowadzenie prostych procedur medioznawczych dotyczących różnych etapów procesu komunikacji; potrafi wnioskować, opracować i przedstawić wyniki badań oraz wskazać dalsze ich etapy i kierunki
  - Konstruuje argumentacje odwołując się do współczesnej przestrzeni medialnej, politologicznej i historycznej
  - Posiada umiejętność prezentacji własnych pomysłów
  - Potrafi trafnie ocenić przydatność procedur medioznawczych do realizacji projektów związanych z różnymi zjawiskami komunikacyjnymi lub ich elementami
  - Ma elementarne umiejętności organizacyjne, które pozwalają mu na realizację powierzonych mu zadań
  - Rozumie różnice pomiędzy funkcjami poszczególnych mediów
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje przy użyciu różnych sposobów, potrafi wykorzystywać przekaz medialny jako źródło wiedzy o świecie
  - Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauki o mediach, komunikacji społecznej, historii i politologii
  - Potrafi korzystać z wiedzy na temat nowych mediów, mediów społecznościowych, mediów cyfrowych, Web 2.0, dziennikarstwa internetowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Potrafi doskonalić wiedzę i umiejętności, zwłaszcza przez lekturę literatury, źródeł historycznych, czasopism branżowych oraz portali internetowych
  - Uznaje samokształcenie za standard i kompetencję niezbędną na rynku pracy
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym, społecznym; jest zainteresowany działalnością organizacji branżowych oraz procesami profesjonalizacji
  - Dostrzega rolę mediów i systemów komunikacyjnych we współczesnym świecie
  - Świadomie podchodzi do wytworów kultury popularnej; w swoich działaniach stosuje zasady etykiety
  - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role
  - Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych
  - Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
  - Student potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach
  - Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmian stanowiska w świetle dostępnych argumentów
  - Świadomie pielęgnuje własne przekonania i potrafi interpretować je w przestrzeni humanistycznej, społecznej i medialnej
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyk:
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,
  - zapoznanie z funkcjonowaniem redakcji: prasowych, radiowych i telewizyjnych, portali internetowych, biur rzeczników prasowych, agencji reklamowych, agencji PR,
  - zapoznanie z warsztatem dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego,
  - nauka pracy w zespole,
  - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Instytucje, w których praktyki realizują studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej:
  - media, biura rzeczników prasowych, agencje reklamowe, agencje Public Relations.
  System kontroli.
  Praktyki odbywają się pod opieką wskazanego przez Kierownika Zakładu opiekuna praktykanta, który organizuje, obserwuje i ocenia pracę studentów według ustalonych kryteriów. Zaliczenie praktyk odbywa się w trakcie indywidualnego spotkania z Kierunkowym Opiekunem Praktyk, podczas którego dokonywana jest analiza dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk wystawia pisemną opinię praktykantowi. W dzienniczku student prowadzi tygodniową kartę pracę, w której rozpisuje każdą przepracowaną godzinę.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza, a także innych, związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Może samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer Public Relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, rzecznik prasowy, doradca ds. stosunków międzynarodowych. Potencjalne obszary zatrudnienia absolwentów to: prasa, radio, telewizja i portale internetowe, a także organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i Public Relations, instytucje prowadzące edukację medialną i działalność informacyjną. Ukończona specjalność dokumentalistyka medialna pozwala na podjęcie pracy w instytucjach, które wykorzystują takie formy dokumentalne jak: źródła pisane, źródła mówione, Public Relations, film dokumentalny, reportaż oraz ich wykorzystanie w mediach.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
II - Podstawowe
Historia Polski XX wieku
4,5
Historia filozofii
2
Podstawy politologii
2
III - Kierunkowe
Emisja głosu
2
Gatunki dziennikarskie
3,5
Kierunki i grupy literackie w Polsce i na świecie w XX wieku
3,5
Kultura języka polskiego
2
Praktyczna stylistyka wypowiedzi pisemnej
2
Psychologia komunikacji społecznej
2
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
Wykład monograficzny
2
II - Podstawowe
Podstawy prawa
4
Wstęp do nauki o komunikowaniu
4
III - Kierunkowe
Historia prasy w Polsce i na świecie
4
Kultura języka polskiego
2
Ochrona własności intelektualnej
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dokument telewizyjny
1
Dokumentalistyka prasowa
1
Źródła wywołane
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Prasowe i radiowe serwisy informacyjne
2
Publicystyka w mediach audialnych i audiowizualnych
2
Warsztaty metodologiczne
2
Wstęp do dziennikarstwa prasowego
2
Wstęp do dziennikarstwa radiowego
3
Wstęp do dziennikarstwa telewizyjnego
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Źródła informacji w sieci
3
Źródło w pracy dziennikarza prasowego
2
Źródło w pracy dziennikarza radiowego
2
Źródło w pracy dziennikarza telewizyjnego
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład monograficzny
2
II - Podstawowe
Ekonomia
3
Socjologia
3
III - Kierunkowe
Historia radia i telewizji w Polsce i na świecie
3
Media lokalne i środowiskowe
2
Retoryka
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
System medialny w Polsce
2
Telewizyjne i internetowe serwisy informacyjne
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Badanie dokumentu
2
Biografistyka
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia społeczna Europy XXI wieku
2,5
Przedsiębiorczość
2
Współczesne systemy polityczne
2
III - Kierunkowe
Erystyka
2,5
Lektorat prasy krajowej i zagranicznej
2,5
Marketing i reklama
2
Reportaż radiowy w teorii i praktyce
3
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
System medialny na świecie
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dokumentalistyka ośrodków i mediów regionalnych
2,5
Dziennikarstwo XXI wieku
4
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Agencje informacyjne w Polsce i na świecie
2
Fotografia w prasie
2
Komunikacja wizualna
2
Kultura i media
2
Media polonijne
3
Public Relations
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Akademia filmu dokumentalnego
2
Analiza zawartości mediów w ujęciu ilościowym i jakościowym
2
Media jako źródło wiedzy historycznej
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0