Nowe media - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) sumy% punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowej matury” z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” z przedmiotów: 1. historia lub wiedza o społeczeństwie; 2. geografia lub matematyka; 3. język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty uczenia się zostały określone w Uchwale Nr 692 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe, jak również być ich świadomym uczestnikiem. Posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu inicjowanie działań społecznych i kulturalnych. Zna zasady funkcjonowania i role mediów w społeczeństwie demokratycznym. Zna media regionalne i ogólnopolskie. Potrafi analizować i współtworzyć media we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają mu samodzielnie rozstrzygać dylematy natury etycznej związane
  z wykonywaniem zawodu dziennikarza. Cechuje go wysoka sprawność językowa, ma praktykę w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej. Zna zasady tworzenia materiałów telewizyjnych i radiowych oraz fotografii prasowej. Potrafi wykorzystywać potrzebne narzędzia informatyczne i nowe media w swojej pracy. Posiada wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, kompetencje społeczne z zakresu komunikacji społecznej i procesów komunikowania masowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty uczenia się.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - na poziomie podstawowym rolę mediów i języka polskiego w kształtowaniu życia społecznego i kultury
  - miejsce i znaczenie nauk o komunikacji społecznej i mediach w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych związkach z innymi dyscyplinami naukowymi
  - podstawową terminologię, metody i techniki badawcze w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach
  - podstawową terminologię medialną, historyczną, literacką i językoznawczą w wybranym języku obcym
  - normy i reguły prawne, etyczne oraz etykietę związaną z wykonywaniem zawodu dziennikarza oraz innych zawodów związanych z komunikacją społeczną
  - najważniejsze fakty i procesy społeczne w zakresie historii Polski i świata oraz zasady funkcjonowania państwa i systemu politycznego
  - podstawy i funkcjonowanie polskiego oraz wybranych zagranicznych systemów medialnych w przeszłości i obecnie
  - najważniejsze pojęcia i kategorie z zakresu literatury, filozofii i kultury; ma wiedzę o miejscu człowieka we współczesnej humanistyce i wpływie mediów na życie człowieka
  - zna środki perswazyjne, metody analizy i interpretacji tekstów medialnych, historycznych i literackich
  - środki stylistyczne odpowiednie dla stylu naukowego, potocznego, publicystycznego, artystycznego i urzędowego
  - warsztat pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych oraz w zawodach związanych z komunikacją społeczną
  - podstawowe narzędzia informatyczne i zasady działania nowych mediów, ma wiedzę z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych w studiowanym obszarze
  - zasady publikacji tekstu medialnego i ma podstawowe informacje o odbiorcach i użytkownikach mediów
  - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień
  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  - wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z zakresu wybranej dyscypliny w oparciu o różne źródła informacji, bazy danych i Internetu oraz technologie informacyjno-komunikacyjne
  - formułować, analizować problemy badawcze, dobierać właściwe metody i narzędzia, opracowywać, interpretować i przedstawiać wyniki badań
  - wykorzystywać różne media (tradycyjne, społecznościowe, cyfrowe itd.) zgodnie z ich specyfiką
  - wykorzystać przekaz medialny jako źródło wiedzy o świecie, a teorię z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach jako pomoc w analizie
  i interpretacji procesów komunikacyjnych
  - wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu technologii informatycznych / bhp / ergonomii / etykiety / ochrony praw własności / kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym
  - konstruować argumentacje i stosować środki stylistyczne w wypowiedziach pisemnych i ustnych
  - posługiwać się wybranym językiem obcym nowożytnym w zakresie studiowanej dyscypliny i tłumaczyć na wybrany język obcy prosty tekst medialny, historyczny, literacki
  - prowadzić dyskusję podpartą merytorycznymi argumentami, prezentować własne poglądy, wątpliwości i sugestie dotyczące omawianego zakresu tematycznego
  - tworzyć typowe prace pisemne oraz przygotować wystąpienia ustnych w języku polskim oraz języku uznawanym za podstawowy dla reprezentowanej dyscypliny
  - poprawnie stosować poznaną terminologię medialną, historyczną, politologiczną, literacką i językoznawczą
  - porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, historii, literatury i politologii
  - planować proces zdobywania i przyswajania wiedzy, pracować indywidualnie lub w zespole celem realizacji przydzielonych zadań
  - samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, poszerzać i wzbogacać wiedzę, mając świadomość takiej konieczności przez całe życie
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
  - samodzielnej pracy i konsultacji z ekspertami przy rozwiązywaniu problemów badawczych i zawodowych
  - akceptacji różnorodności kulturowej oraz reprezentowania otwartej postawy wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów
  - budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami biorącymi udział w danej działalności zawodowej oraz innymi członkami społeczności lokalnej
  - inicjowania działań w życiu kulturalnym, poprzez różne media i formy
  - utrzymania wysokiego poziomu profesjonalizmu, niezależności w działaniu oraz przestrzegania uniwersalnych zasad i norm etycznych w działalności zawodowej
  - dostrzegania i rozstrzygania dylematów związanych z wybranym zawodem
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  wypracowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w instytucjach medialnych, instytucjach związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną w tym w biurach rzeczników prasowych, agencjach reklamowych, agencjach Public Relations. Kształtowanie odpowiedniego i odpowiedzialnego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych. Wyposażenie w kompetencje społeczne związane z wykonywanym zawodem i uświadomienie potrzeby ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji.
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer Public Relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, rzecznik prasowy. Obszary zatrudnienia to: prasa, radio, telewizja, portale internetowe, instytucje użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i Public Relations, agendy prowadzące edukację medialną i działalność informacyjną.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski I
2
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Historia Polski XX wieku
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy politologii
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Gatunki dziennikarskie
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Kierunki i grupy literackie w Polsce i na świecie w XX wieku
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Kultura języka polskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna stylistyka wypowiedzi pisemnej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia komunikacji społecznej
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski II
2
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru
3
EGZ
Wykład
30
Wstęp do nauki o komunikowaniu
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Historia prasy w Polsce i na świecie
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Kultura języka polskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Nowe media a dziennikarstwo
2
ZAL-O
Wykład
30
Tworzenie stron internetowych
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski III
2
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Informacja i komunikacja naukowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prasowe i radiowe serwisy informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Publicystyka w mediach audialnych i audiowizualnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty metodologiczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do dziennikarstwa prasowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do dziennikarstwa radiowego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do dziennikarstwa telewizyjnego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dziennikarstwo internetowe
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Media obywatelskie
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
Teorie i techniki badań nowych mediów
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski IV
2
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Ekonomia
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne systemy polityczne
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Dziennikarstwo sportowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia radia i telewizji w Polsce i na świecie
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru
3,5
ZAL-O
Wykład
30
Retoryka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
System medialny w Polsce
2
ZAL-O
Wykład
15
Telewizyjne i inetrnetowe serwisy informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Marketing internetowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Techniki multimedialne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Przedsiębiorczość
2
ZAL-O
Wykład
15
Socjologia
2
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
Erystyka
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Lektorat prasy krajowej i zagranicznej
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Reportaż radiowy w teorii i praktyce
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
System medialny na świecie
3
EGZ
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Audyt stron internetowych i serwisów społecznościowych
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Kultura nowych mediów
2
ZAL-O
Wykład
30
Psychospołeczne aspekty komunikacji internetowej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Agencje informacyjne w Polsce i na świecie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Fotografia w prasie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Komunikacja wizualna
3
ZAL-O
Wykład
30
Media polonijne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
Public Relations
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa III
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Profesjonalizacja blogosfery
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
V - Praktyka
Praktyka
6
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0