Nowe media-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) oraz mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe, jak również być ich świadomym uczestnikiem. Posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu również inicjowanie pewnych działań społecznych i kulturalnych. Dysponuje umiejętnościami opisu, diagnozowania i aksjologizacji poszczególnych systemów mediów. Zna zasady funkcjonowania i role mediów w społeczeństwie demokratycznym. Posiada dobrą orientację w zakresie mediów regionalnych i ogólnopolskich. Ma umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Potrafi analizować i współtworzyć zasady funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają mu samodzielnie rozstrzygać dylematy natury etycznej związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza. Cechuje go wysoka sprawność językowa, praktyka w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne, szczególnie zdobywanie i biegłe wykorzystywanie kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Zna zasady tworzenia materiałów telewizyjnych i radiowych, jak również fotografii prasowej. Potrafi wykorzystywać potrzebne narzędzia informatyczne i nowe media w swojej pracy. Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne z zakresu komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego, i tych związanych ze specyfiką poszczególnych mediów. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę mediów i języka polskiego w kształtowaniu życia społecznego i kultury
  - Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o mediach w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych związkach z innymi dyscyplinami naukowymi
  - Zna podstawową terminologię używaną w nauce o mediach i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem zjawiska komunikacji i komunikowania się
  - Zna metody, techniki i narzędzia badawcze, właściwe dla dziedzin i dyscyplin naukowych zajmujących się zjawiskiem komunikacji społecznej i medioznawstwa
  - Zna podstawową terminologię medialną, historyczną, literacką i językoznawczą w wybranym języku obcym
  - Ma wiedzę o normach i regułach prawnych, etycznych oraz etykiecie związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza oraz innych zawodów związanych z komunikacją społeczną
  - Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie nauki o mediach i komunikacji społecznej
  - Zna najważniejsze fakty, procesy społeczne i reguły nimi rządzące w zakresie historii Polski i świata oraz historii mediów i dziennikarstwa
  - Zna podstawy i funkcjonowanie polskiego oraz wybranych zagranicznych systemów medialnych w przeszłości i obecnie, rozróżnia najważniejsze podmioty na polskim rynku medialnym
  - Rozumie najważniejsze pojęcia i kategorie filozoficzne, ma wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury otaczającej go rzeczywistości i wiążących go z nimi relacjach, rozumie wpływ mediów na życie człowieka
  - Posiada wiedzę o strukturach i zasadach funkcjonowania państwa, systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym
  - Ma podstawową wiedzę o teoriach kultury, instytucjach kultury, orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz relacji pomiędzy kulturą i mediami
  - Zna językowe środki z zakresu komunikacji perswazyjnej, techniki argumentacyjne oraz chwyty retoryczne właściwe dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej; identyfikuje je we współczesnych przekazach medialnych
  - Ma podstawową wiedzę na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych oraz w zawodach związanych z komunikacją społeczną
  - Zna metody interpretacji tekstów medialnych, historycznych i literackich
  - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień
  - Zna zasady publikacji tekstu medialnego i ma podstawowe informacje o odbiorcach i użytkownikach mediów
  - Ma podstawową wiedzą, na temat sposobów wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji medialnych, oraz wykorzystania przekazu medialnego jako źródła wiedzy o świecie
  - Zna podstawowe narzędzia informatyczne i zasady działania nowych mediów, ma wiedzę z dziedziny nowych technologii w studiowanym obszarze
  2. W kategorii umiejętności:
  - Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych
  - Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o mediach oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w celu analizowania, interpretowania procesów komunikacyjnych
  - Posługuje się wybranym obcym językiem nowożytnym w zakresie studiowanej dyscypliny
  - Umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i etycznych
  - Posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku uznawanym za podstawowy dla reprezentowanej dyscypliny
  - Czyta i interpretuje teksty publicystyczne, literackie, historyczne, medialne i krytyczne
  - Samodzielnie zdobywa wiedzę
  - Poprawnie stosuje poznaną terminologię medialną, historyczną, politologiczną, literacką i językoznawczą
  - Poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych w swoich wypowiedziach
  - Student posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym; potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi
  - Samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany język obcy prosty tekst medialny, historyczny, literacki
  - Posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na analizę konkretnych badań oraz prowadzenie prostych procedur medioznawczych dotyczących różnych etapów procesu komunikacji; potrafi wnioskować, opracować i przedstawić wyniki badań oraz wskazać dalsze ich etapy i kierunki
  - Konstruuje argumentacje odwołując się do współczesnej przestrzeni medialnej, politologicznej i historycznej
  - Posiada umiejętność prezentacji własnych pomysłów
  - Potrafi trafnie ocenić przydatność procedur medioznawczych do realizacji projektów związanych z różnymi zjawiskami komunikacyjnymi lub ich elementami
  - Ma elementarne umiejętności organizacyjne, które pozwalają mu na realizację powierzonych mu zadań
  - Rozumie różnice pomiędzy funkcjami poszczególnych mediów
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje przy użyciu różnych sposobów, potrafi wykorzystywać przekaz medialny jako źródło wiedzy o świecie
  - Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauki o mediach, komunikacji społecznej, historii i politologii
  - Potrafi korzystać z wiedzy na temat nowych mediów, mediów społecznościowych, mediów cyfrowych, Web 2.0, dziennikarstwa internetowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Potrafi doskonalić wiedzę i umiejętności, zwłaszcza przez lekturę literatury, źródeł historycznych, czasopism branżowych oraz portali internetowych
  - Uznaje samokształcenie za standard i kompetencję niezbędną na rynku pracy
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym, społecznym; jest zainteresowany działalnością organizacji branżowych oraz procesami profesjonalizacji
  - Dostrzega rolę mediów i systemów komunikacyjnych we współczesnym świecie
  - Świadomie podchodzi do wytworów kultury popularnej; w swoich działaniach stosuje zasady etykiety
  - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role
  - Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych
  - Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
  - Student potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach
  - Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmian stanowiska w świetle dostępnych argumentów
  - Świadomie pielęgnuje własne przekonania i potrafi interpretować je w przestrzeni humanistycznej, społecznej i medialnej
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyk:
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,
  - zapoznanie z funkcjonowaniem redakcji: prasowych, radiowych i telewizyjnych, portali internetowych, biur rzeczników prasowych, agencji reklamowych, agencji PR,
  - zapoznanie z warsztatem dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego,
  - nauka pracy w zespole,
  - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Instytucje, w których praktyki realizują studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej:
  - media, biura rzeczników prasowych, agencje reklamowe, agencje Public Relations.
  System kontroli.
  Praktyki odbywają się pod opieką wskazanego przez Kierownika Zakładu opiekuna praktykanta, który organizuje, obserwuje i ocenia pracę studentów według ustalonych kryteriów. Zaliczenie praktyk odbywa się w trakcie indywidualnego spotkania z Kierunkowym Opiekunem Praktyk, podczas którego dokonywana jest analiza dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk wystawia pisemną opinię praktykantowi. W dzienniczku student prowadzi tygodniową kartę pracę, w której rozpisuje każdą przepracowaną godzinę.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza, a także innych, związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Może samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer Public Relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, rzecznik prasowy, doradca ds. stosunków międzynarodowych. Potencjalne obszary zatrudnienia absolwentów to: prasa, radio, telewizja i portale internetowe, a także organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i Public Relations, instytucje prowadzące edukację medialną i działalność informacyjną. Ukończona przez absolwenta specjalność nowe media umożliwia podjęcia pracy jako specjalista ds. sposobów porozumiewania się ludzi za pomocą nowoczesnych technologii. Absolwent przygotowany jest do pracy przy portalach internetowych, ale także w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w których są wykorzystywane nowe technologie.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Historia Polski XX wieku
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia filozofii
2
ZAL-O
Wykład
30
Podstawy politologii
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Gatunki dziennikarskie
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Kierunki i grupy literackie w Polsce i na świecie w XX wieku
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Kultura języka polskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna stylistyka wypowiedzi pisemnej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia komunikacji społecznej
2
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Podstawy prawa
4
EGZ
Wykład
30
Wstęp do nauki o komunikowaniu
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Historia prasy w Polsce i na świecie
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Kultura języka polskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Nowe media a dziennikarstwo
2
ZAL-O
Wykład
30
Tworzenie stron internetowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Prasowe i radiowe serwisy informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Publicystyka w mediach audialnych i audiowizualnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztaty metodologiczne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do dziennikarstwa prasowego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do dziennikarstwa radiowego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do dziennikarstwa telewizyjnego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Dziennikarstwo internetowe
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Media społecznościowe
2
ZAL-O
Wykład
30
Teorie i techniki badań nowych mediów
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Ekonomia
3
ZAL-O
Wykład
30
Socjologia
3
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
Historia radia i telewizji w Polsce i na świecie
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Media lokalne i środowiskowe
2
EGZ
Wykład
30
Retoryka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
System medialny w Polsce
2
EGZ
Wykład
15
Telewizyjne i internetowe serwisy informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Marketing internetowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Techniki multimedialne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia społeczna Europy XXI wieku
2,5
EGZ
Wykład
30
Przedsiębiorczość
2
ZAL-O
Wykład
15
Współczesne systemy polityczne
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Erystyka
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Lektorat prasy krajowej i zagranicznej
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Marketing i reklama
2
ZAL-O
Wykład
30
Reportaż radiowy w teorii i praktyce
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
System medialny na świecie
2
EGZ
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Audyt stron internetowych i serwisów społecznościowych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Kultura nowych mediów
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Psychospołeczne aspekty komunikacji internetowej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Agencje informacyjne w Polsce i na świecie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Fotografia w prasie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Komunikacja wizualna
2
ZAL-O
Wykład
30
Kultura i media
2
ZAL-O
Wykład
30
Media polonijne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Public Relations
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Gry cyfrowe i rzeczywistość wirtualna
2
ZAL-O
Wykład
30
Media obywatelskie
2
ZAL-O
Wykład
30
Profesjonalizacja blogosfery
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0