Nowe media - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) oraz mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe, jak również być ich świadomym uczestnikiem. Posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu również inicjowanie pewnych działań społecznych i kulturalnych. Dysponuje umiejętnościami opisu, diagnozowania i aksjologizacji poszczególnych systemów mediów. Zna zasady funkcjonowania i role mediów w społeczeństwie demokratycznym. Posiada dobrą orientację w zakresie mediów regionalnych i ogólnopolskich. Ma umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Potrafi analizować i współtworzyć zasady funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają mu samodzielnie rozstrzygać dylematy natury etycznej związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza. Cechuje go wysoka sprawność językowa, praktyka w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne, szczególnie zdobywanie i biegłe wykorzystywanie kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Zna zasady tworzenia materiałów telewizyjnych i radiowych, jak również fotografii prasowej. Potrafi wykorzystywać potrzebne narzędzia informatyczne i nowe media w swojej pracy. Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne z zakresu komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego, i tych związanych ze specyfiką poszczególnych mediów. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę mediów i języka polskiego w kształtowaniu życia społecznego i kultury
  - Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o mediach w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych związkach z innymi dyscyplinami naukowymi
  - Zna podstawową terminologię używaną w nauce o mediach i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem zjawiska komunikacji i komunikowania się
  - Zna metody, techniki i narzędzia badawcze, właściwe dla dziedzin i dyscyplin naukowych zajmujących się zjawiskiem komunikacji społecznej i medioznawstwa
  - Zna podstawową terminologię medialną, historyczną, literacką i językoznawczą w wybranym języku obcym
  - Ma wiedzę o normach i regułach prawnych, etycznych oraz etykiecie związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza oraz innych zawodów związanych z komunikacją społeczną
  - Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie nauki o mediach i komunikacji społecznej
  - Zna najważniejsze fakty, procesy społeczne i reguły nimi rządzące w zakresie historii Polski i świata oraz historii mediów i dziennikarstwa
  - Zna podstawy i funkcjonowanie polskiego oraz wybranych zagranicznych systemów medialnych w przeszłości i obecnie, rozróżnia najważniejsze podmioty na polskim rynku medialnym
  - Rozumie najważniejsze pojęcia i kategorie filozoficzne, ma wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury otaczającej go rzeczywistości i wiążących go z nimi relacjach, rozumie wpływ mediów na życie człowieka
  - Posiada wiedzę o strukturach i zasadach funkcjonowania państwa, systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym
  - Ma podstawową wiedzę o teoriach kultury, instytucjach kultury, orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz relacji pomiędzy kulturą i mediami
  - Zna językowe środki z zakresu komunikacji perswazyjnej, techniki argumentacyjne oraz chwyty retoryczne właściwe dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej; identyfikuje je we współczesnych przekazach medialnych
  - Ma podstawową wiedzę na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych oraz w zawodach związanych z komunikacją społeczną
  - Zna metody interpretacji tekstów medialnych, historycznych i literackich
  - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień
  - Zna zasady publikacji tekstu medialnego i ma podstawowe informacje o odbiorcach i użytkownikach mediów
  - Ma podstawową wiedzą, na temat sposobów wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji medialnych, oraz wykorzystania przekazu medialnego jako źródła wiedzy o świecie
  - Zna podstawowe narzędzia informatyczne i zasady działania nowych mediów, ma wiedzę z dziedziny nowych technologii w studiowanym obszarze
  2. W kategorii umiejętności:
  - Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych
  - Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o mediach oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w celu analizowania, interpretowania procesów komunikacyjnych
  - Posługuje się wybranym obcym językiem nowożytnym w zakresie studiowanej dyscypliny
  - Umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i etycznych
  - Posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku uznawanym za podstawowy dla reprezentowanej dyscypliny
  - Czyta i interpretuje teksty publicystyczne, literackie, historyczne, medialne i krytyczne
  - Samodzielnie zdobywa wiedzę
  - Poprawnie stosuje poznaną terminologię medialną, historyczną, politologiczną, literacką i językoznawczą
  - Poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych w swoich wypowiedziach
  - Student posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym; potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi
  - Samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany język obcy prosty tekst medialny, historyczny, literacki
  - Posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na analizę konkretnych badań oraz prowadzenie prostych procedur medioznawczych dotyczących różnych etapów procesu komunikacji; potrafi wnioskować, opracować i przedstawić wyniki badań oraz wskazać dalsze ich etapy i kierunki
  - Konstruuje argumentacje odwołując się do współczesnej przestrzeni medialnej, politologicznej i historycznej
  - Posiada umiejętność prezentacji własnych pomysłów
  - Potrafi trafnie ocenić przydatność procedur medioznawczych do realizacji projektów związanych z różnymi zjawiskami komunikacyjnymi lub ich elementami
  - Ma elementarne umiejętności organizacyjne, które pozwalają mu na realizację powierzonych mu zadań
  - Rozumie różnice pomiędzy funkcjami poszczególnych mediów
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje przy użyciu różnych sposobów, potrafi wykorzystywać przekaz medialny jako źródło wiedzy o świecie
  - Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauki o mediach, komunikacji społecznej, historii i politologii
  - Potrafi korzystać z wiedzy na temat nowych mediów, mediów społecznościowych, mediów cyfrowych, Web 2.0, dziennikarstwa internetowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Potrafi doskonalić wiedzę i umiejętności, zwłaszcza przez lekturę literatury, źródeł historycznych, czasopism branżowych oraz portali internetowych
  - Uznaje samokształcenie za standard i kompetencję niezbędną na rynku pracy
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym, społecznym; jest zainteresowany działalnością organizacji branżowych oraz procesami profesjonalizacji
  - Dostrzega rolę mediów i systemów komunikacyjnych we współczesnym świecie
  - Świadomie podchodzi do wytworów kultury popularnej; w swoich działaniach stosuje zasady etykiety
  - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role
  - Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych
  - Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
  - Student potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach
  - Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmian stanowiska w świetle dostępnych argumentów
  - Świadomie pielęgnuje własne przekonania i potrafi interpretować je w przestrzeni humanistycznej, społecznej i medialnej
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyk:
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,
  - zapoznanie z funkcjonowaniem redakcji: prasowych, radiowych i telewizyjnych, portali internetowych, biur rzeczników prasowych, agencji reklamowych, agencji PR,
  - zapoznanie z warsztatem dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego,
  - nauka pracy w zespole,
  - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Instytucje, w których praktyki realizują studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej:
  - media, biura rzeczników prasowych, agencje reklamowe, agencje Public Relations.
  System kontroli.
  Praktyki odbywają się pod opieką wskazanego przez Kierownika Zakładu opiekuna praktykanta, który organizuje, obserwuje i ocenia pracę studentów według ustalonych kryteriów. Zaliczenie praktyk odbywa się w trakcie indywidualnego spotkania z Kierunkowym Opiekunem Praktyk, podczas którego dokonywana jest analiza dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk wystawia pisemną opinię praktykantowi. W dzienniczku student prowadzi tygodniową kartę pracę, w której rozpisuje każdą przepracowaną godzinę.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza, a także innych, związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Może samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer Public Relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, rzecznik prasowy, doradca ds. stosunków międzynarodowych. Potencjalne obszary zatrudnienia absolwentów to: prasa, radio, telewizja i portale internetowe, a także organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i Public Relations, instytucje prowadzące edukację medialną i działalność informacyjną. Ukończona przez absolwenta specjalność nowe media umożliwia podjęcia pracy jako specjalista ds. sposobów porozumiewania się ludzi za pomocą nowoczesnych technologii. Absolwent przygotowany jest do pracy przy portalach internetowych, ale także w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w których są wykorzystywane nowe technologie.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
II - Podstawowe
Historia Polski XX wieku
4,5
Historia filozofii
2
Podstawy politologii
2
III - Kierunkowe
Emisja głosu
2
Gatunki dziennikarskie
3,5
Kierunki i grupy literackie w Polsce i na świecie w XX wieku
3,5
Kultura języka polskiego
2
Praktyczna stylistyka wypowiedzi pisemnej
2
Psychologia komunikacji społecznej
2
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
Wykład monograficzny
2
II - Podstawowe
Podstawy prawa
4
Wstęp do nauki o komunikowaniu
4
III - Kierunkowe
Historia prasy w Polsce i na świecie
4
Kultura języka polskiego
2
Ochrona własności intelektualnej
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Nowe media a dziennikarstwo
2
Tworzenie stron internetowych
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Prasowe i radiowe serwisy informacyjne
2
Publicystyka w mediach audialnych i audiowizualnych
2
Warsztaty metodologiczne
2
Wstęp do dziennikarstwa prasowego
2
Wstęp do dziennikarstwa radiowego
3
Wstęp do dziennikarstwa telewizyjnego
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dziennikarstwo internetowe
3
Media społecznościowe
0
Teorie i techniki badań nowych mediów
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
27,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład monograficzny
2
II - Podstawowe
Ekonomia
3
Socjologia
3
III - Kierunkowe
Historia radia i telewizji w Polsce i na świecie
3
Media lokalne i środowiskowe
2
Retoryka
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
System medialny w Polsce
2
Telewizyjne i internetowe serwisy informacyjne
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Marketing internetowy
2
Techniki multimedialne
0
SUMA
28,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia społeczna Europy XXI wieku
2,5
Przedsiębiorczość
2
Współczesne systemy polityczne
2
III - Kierunkowe
Erystyka
2,5
Lektorat prasy krajowej i zagranicznej
2,5
Marketing i reklama
2
Reportaż radiowy w teorii i praktyce
3
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
System medialny na świecie
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Audyt stron internetowych i serwisów społecznościowych
2
Kultura nowych mediów
2,5
Psychospołeczne aspekty komunikacji internetowej
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Agencje informacyjne w Polsce i na świecie
2
Fotografia w prasie
2
Komunikacja wizualna
2
Kultura i media
2
Media polonijne
3
Public Relations
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Gry cyfrowe i rzeczywistość wirtualna
2
Media obywatelskie
2
Profesjonalizacja blogosfery
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0