Radiowo - telewizyjna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej z elementami nauk społecznych, nauk o mediach oraz wiedzę z zakresu środków masowego przekazu i komunikacji społecznej, a także zajęcia warsztatowe. Poprawnie posługuje się słowem mówionym i pisanym, a także posiada rozszerzenie kompetencje komunikowania się z mediami. Jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w relacjach interpersonalnych. Absolwent posiada umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Jest wyposażony w aparat wiedzy pozwalający analizować i współtworzyć zasady i formy funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Cechuje go wysoka sprawność językowa, biegłość w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne, szczególnie zdobywanie i biegłe wykorzystywanie kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Posiada umiejętność posługiwania językiem specjalistycznym właściwym dla nauki o mediach oraz znajomością nowoczesnych technologii informacyjnych. Absolwent przygotowany jest do podejmowania wyzwań badawczych i do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Zna i rozumie na poziomie rozszerzonym rolę mediów w kształtowaniu życia społecznego i kultury,
  - Ma uporządkowaną pogłębioną, wiedzę szczegółową w obszarze nauki o mediach, w relacji do pokrewnych dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem zjawiska komunikacji i komunikowania się,
  - Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w nauce o mediach i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem zjawiska komunikacji,
  - Ma szeroką wiedzę o metodach i narzędziach badawczych wykorzystywanych w pracy dziennikarza,
  - Zna terminologię medialną, historyczną, literacką i językoznawczą w wybranym języku obcym,
  - Ma usystematyzowaną i poszerzoną wiedzę o normach i regułach prawnych i etycznych organizujących struktury medialne i społeczne,
  - Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju mediów, rozumie ich społeczno-polityczne i ekonomiczno-technologiczne uwarunkowania, oraz najnowsze stanowiska badawcze w tym zakresie,
  - Dokładnie zna i rozumie historię oraz zależności pomiędzy systemami medialnymi w Polsce i na świecie,
  - Ma pogłębioną wiedzę na temat tendencji rozwojowych i uwarunkowań funkcjonowania współczesnych mediów masowych i ich rolę w różnych aspektach funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego,
  - Ma rozbudowaną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i instytucjami społecznymi, posiada wiedzę o instytucjach kulturalnych i życiu kulturalnym,
  - Ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania struktur medialnych i ich roli w funkcjonowaniu nowoczesnego społeczeństwa,
  - Ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik i narzędzi badań nad mediami w aspekcie całego procesu komunikacyjnego oraz interdyscyplinarności tego typu procedur badawczych,
  - Zna gruntownie strategie argumentacyjne właściwe dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
  - Ma szeroką znajomość dyskursu publicznego i możliwość jego analizy; rozumie zależności między kształtowaniem się form i stylów komunikacji werbalnej a zmianami w społeczeństwie informacyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do nowych mediów,
  - Wykorzystuje zaawansowane narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na naukę o mediach. Zna dokładne metody interpretacji tekstów medialnych, historycznych i literackich,
  - Zna zasady publikacji tekstu medialnego i ma pogłębione informacje o odbiorcach i użytkownikach mediów,
  - Zna zasady komunikacji wizualnej lub audiowizualnej,
  - Ma pogłębioną wiedzę na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych, zna zasady tworzenia materiałów dziennikarskich do różnego typu mediów,
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień lub ma wiedzę na temat etyki zawodu dziennikarza.
  2. W kategorii umiejętności:
  - Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych,
  - Potrafi wykorzystać poszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o mediach oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych w celu analizowania, interpretowania procesów komunikacyjnych,
  - Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych oraz jej zastosowania w typowych sytuacjach profesjonalnych,
  - Umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych,
  - Posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku uznawanym za podstawowy dla reprezentowanej dyscypliny humanistycznej, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie studiowanej dyscypliny,
  - Czyta i interpretuje skomplikowane i rozbudowane teksty publicystyczne, literackie, historyczne, medialne i krytyczne,
  - Samodzielnie zdobywa i poszerza wiedzę,
  - Poprawnie stosuje poznaną terminologię medialną, historyczną, politologiczną, literacką i językoznawczą,
  - Poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych w swoich wypowiedziach,
  - Pisze rozbudowane teksty na podstawie samodzielnego doboru literatury; tworzy strategie argumentacyjne,
  - Samodzielnie tłumaczy z języka obcego na wybrany język obcy trudny tekst medialny, historyczny, literacki,
  - Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań medioznawczych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; potrafi wnioskować, opracować oraz przedstawić wyniki badań, jak również wskazać dalsze ich etapy i kierunki,
  - Konstruuje argumentacje odwołując się do współczesnej przestrzeni medialnej, politologicznej i historycznej,
  - Potrafi korzystać z szerokiej wiedzy na temat nowych mediów, mediów społecznościowych, mediów cyfrowych, Web 2.0, dziennikarstwa internetowego,
  - Potrafi ocenić przydatność większości dostępnych metod interpretacyjnych,
  - Ma umiejętności organizacyjne pozwalające działać w sposób profesjonalny,
  - Rozumie różnice pomiędzy funkcjami poszczególnych mediów; wykrywa złożone zależności między nimi,
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z różnych źródeł,
  - Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w nauki o mediach, komunikacji społecznej, historii i politologii,
  - Posługuje się wybranym nowożytnym językiem obcym w zakresie studiowanej dyscypliny,
  - Potrafi posługiwać się normami etycznymi w wykonywanej działalności, posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym.
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Potrafi doskonalić wiedzę i umiejętności, zwłaszcza przez lekturę literatury, źródeł historycznych, czasopism branżowych oraz portali internetowych. Inspiruje innych do uczenia i działania,
  - Uznaje samokształcenie za standard oraz kompetencję niezbędną na rynku pracy. Jest przedsiębiorczy i zaangażowany w projekty społeczne,
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym, społecznym; jest zainteresowany działalnością organizacji branżowych oraz procesami profesjonalizacji,
  - Dostrzega rolę mediów we współczesnym świecie i poddaje ją świadomej diagnozie,
  - Świadomie podchodzi do wytworów kultury popularnej i produkcji kulturalnej, dostrzega i formułuje problemy z tym związane,
  - Potrafi współpracować w grupie; jest odpowiedzialny za współpracowników; jest aktywny,
  - Student potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach,
  - Samodzielnie podejmuje i inicjuje projekty dziennikarskie i badawcze; kieruje grupą,
  - Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę dokształcania się i rozwoju kulturalnego,
  - Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmian stanowiska w obliczu dostępnych argumentów,
  - Świadomie pielęgnuje własne przekonania i potrafi interpretować je w przestrzeni humanistycznej, społecznej i medialnej oraz poddać analizie krytycznej.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyk:
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,
  - zapoznanie z funkcjonowaniem redakcji: prasowych, radiowych i telewizyjnych, portali internetowych, biur rzeczników prasowych, agencji reklamowych, agencji PR,
  - zapoznanie z warsztatem dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego,
  - nauka pracy w zespole,
  - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk.
  Przykładowe miejsca odbywania praktyki:
  - media, biura rzeczników prasowych, agencje reklamowe, agencje Public Relations.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Obszary zatrudnienia absolwentów to: prasa, radio, telewizja i portale internetowe, a także organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i Public Relations, instytucje prowadzące edukację medialną, działalność informacyjną, a także badania nad mediami. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza, a także innych, związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Absolwent specjalności radiowo-telewizyjnej może znaleźć zatrudnienie w redakcjach radiowych, telewizyjnych i prasowych, mediach społecznościowych, w działach instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych zajmujących się komunikacją, informacją i budowaniem wizerunku, jak również tworzenia własnych mediów.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy- warsztat specjalistyczny
2
Wykład monograficzny
2
II - Podstawowe
Główne nurty kultury polskiej i światowej XX I XXI wieku
3
Psychologia społeczna
4
Współczesne normy gramatyczne
2
III - Kierunkowe
Dziennikarstwo a literatura faktu
2
Metody i techniki badania rynku mediów
2
Polska publicystyka polityczna
2
Produkcja internetowych treści video
2,5
Publicystyka społeczno-kulturalna
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy- warsztat specjalistyczny
2
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
II - Podstawowe
Metody badań medioznawczych
2
Stosunki międzynarodowe
2
III - Kierunkowe
Dyskurs medialny
2
Media audialne w Polsce
2
Media lifestylowe w Polsce i na świecie
1
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
Warsztat reportera radiowego
2
Warsztat reportera telewizyjnego
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podcast w teorii i praktyce
2
Warsztaty informacyjne
3
Wybitne postaci radia i telewizji
3
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia integracji europejskiej
2
Społeczne i kulturowe oddziaływanie języka mediów
2
III - Kierunkowe
Dziennikarstwo śledcze
1
Estetyka mediów wizualnych
2
Film polski – tradycja i współczesność
1
Gatunki publicystyczne w praktyce
2
Historia mediów: polityka, kultura, ludzie
1
Kreowanie fabuł audiowizualnych
2
Opinia publiczna
2
Pragmatyka językowa
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Laboratorium radiowe
2
Laboratorium telewizyjne
2
Warsztat operatora kamery
2
Zarządzanie wizerunkiem przestrzeni medialnej
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Komunikowanie międzykulturowe i międzynarodowe
1,5
Organizacja i zarządzanie mediami
2
Prawo prasowe
2
Reportaż polski w XXI w.
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5
Sztuka dyplomacji
1,5
Sztuka negocjowania
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Film i serial w telewizji
2
Future jako gatunek radiowy
2
Historia Teatru Radia i Telewizji
2
Research i agenda setting w dziennikarstwie telewizyjnym
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0