Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty uczenia się zostały określone w Uchwale Nr 693 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczne dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwent posiada wiedzę z nauk o komunikacji społecznej i mediach, z elementami nauk humanistycznych. Poprawnie posługuje się słowem mówionym i pisanym. Jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w relacjach interpersonalnych. Posiada umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, oraz przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Jest wyposażony w wiedzę pozwalającą analizować i współtworzyć zasady oraz formy funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Cechuje go wysoka sprawność językowa, biegłość w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty uczenia się.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - na poziomie rozszerzonym rolę mediów w kształtowaniu życia społecznego i kultury
  - obszar nauki o komunikacji społecznej i mediach, w relacji do pokrewnych dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem zjawiska komunikacji i komunikowania się
  - terminologię, metody i narzędzia badawcze używane w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz w pracy dziennikarz
  - terminologię medialną, historyczną, literacką i językoznawczą w wybranym języku obcym
  - współczesne kierunki rozwoju mediów, rozumie ich społeczno-polityczne i ekonomiczno-technologiczne uwarunkowania oraz najnowsze stanowiska badawcze w tym zakresie
  - metody interpretacji tekstów medialnych, historycznych i literackich
  - zasady komunikacji wizualnej lub audiowizualnej
  - warsztat pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych; zasady tworzenia materiałów dziennikarskich do różnego typu mediów
  - relacje zachodzące między strukturami i instytucjami społecznymi, posiada wiedzę
  o instytucjach kulturalnych i życiu kulturalno-literackim
  - zasady funkcjonowania i analizy dyskursu publicznego oraz strategie argumentacyjne i perswazyjne właściwe dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej
  - normy i reguły prawne i etyczne organizujące struktury medialne i społeczne
  - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień lub ma wiedzę na temat etyki zawodu dziennikarza
  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych
  - wykorzystać poszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizowania i interpretowania procesów komunikacyjnych
  - interpretować skomplikowane i rozbudowane teksty publicystyczne, literackie, historyczne, medialne i krytyczne
  - stosować poznaną terminologię medialną, historyczną, politologiczną, literacką i językoznawczą
  - rozróżniać orientacje w metodologii badań medioznawczych, formułować problemy badawcze, dobierać adekwatne metody, techniki i konstruować narzędzia badawcze; wnioskować, opracować oraz przedstawić wyniki badań, jak również wskazać dalsze ich etapy i kierunki
  - posługiwać się normami etycznymi w wykonywanej działalności, zastosować zdobytą wiedzę z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym
  - integrować wiedzę z różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych oraz ją zastosować w typowych sytuacjach profesjonalnych
  - formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych
  - posługiwać się wybranym nowożytnym językiem obcym w zakresie studiowanej dyscypliny
  - tworzyć prace pisemne oraz przygotować wystąpienia ustne w języku polskim oraz języku uznawanym za podstawowy dla reprezentowanej dyscypliny humanistycznej, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie studiowanej dyscypliny
  - samodzielnie tłumaczyć z języka obcego na wybrany język obcy trudny tekst medialny, historyczny, literacki
  - efektywnie pracować i współdziałać w różnego rodzaju zespołach, reprezentując postawę otwartą wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów
  - pełnić różne funkcje w zespole, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy oraz rozumiejąc specyfikę jego funkcjonowania
  - samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę, wykazać się zdolnością krytycznej analizy swojej wiedzy
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - refleksyjnej i obiektywnej oceny swojej wiedzy oraz na temat procesów społeczno-kulturowych
  - dostrzegania znaczenia wiedzy, także eksperckiej, oraz konieczności współpracy interdyscyplinarnej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ramach dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku
  - działania na rzecz środowiska społecznego poprzez inicjowanie, organizowanie i realizowanie zmian gospodarczo-społecznych
  - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, z wykorzystaniem wiedzy w zakresie bhp, ergonomii, etykiety, a także z poszanowaniem praw ochrony własności intelektualnej
  - przestrzegania zasad etycznych związanych z działalnością zawodową z zachowaniem postawy prospołecznej i poczucia odpowiedzialności, a także prawidłowego posługiwania się systemami normatywnymi i postępowania zgodnego z etosem zawodowym
  - elastycznego reagowania na zmiany dokonujące się w środowisku zawodowym oraz podejmowania działań uwzględniających zmieniające się potrzeby społeczne
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  wypracowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w instytucjach medialnych, instytucjach związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną w tym w biurach rzeczników prasowych, agencjach reklamowych, agencjach Public Relations. Kształtowanie odpowiedniego i odpowiedzialnego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych. Wyposażenie w kompetencje społeczne związane z wykonywanym zawodem i uświadomienie potrzeby ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji.
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Obszary zatrudnienia to: prasa, radio, telewizja i portale internetowe, a także organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i Public Relations, instytucje prowadzące edukację medialną, działalność informacyjną, a także badania nad mediami. Może samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer Public Relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, rzecznik prasowy.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy – warsztat specjalistyczny I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Główne nurty kultury polskiej i światowej XX I XXI wieku
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia społeczna
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne normy gramatyczne
2
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
Metody i techniki badania rynku mediów
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Polska publicystyka polityczna
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Produkcja internetowych treści video
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Publicystyka społeczno-kulturalna
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy – warsztat specjalistyczny II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Metody badań medioznawczych
1,5
EGZ
Wykład
15
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Dyskurs medialny
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Media audialne w Polsce
2
EGZ
Wykład
30
Media lifestylowe w Polsce i na świecie
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztat reportera radiowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztat reportera telewizyjnego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podcast w teorii i praktyce
3
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Warsztaty informacyjne
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Społeczne i kulturowe oddziaływanie języka mediów
2
EGZ
Wykład
30
III - Kierunkowe
Dziennikarstwo śledcze
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Film polski – tradycja i współczesność
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Gatunki publicystyczne w praktyce
2
EGZ
Wykład
30
Historia mediów: polityka, kultura, ludzie
1,5
ZAL-O
Wykład
15
Kreowanie fabuł audiowizualnych
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pragmatyka językowa
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Labaratorium telewizyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Laboratorium radiowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Warsztat operatora kamery
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zarządzanie wizerunkiem w przestrzeni medialnej
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Komunikowanie międzykulturowe i międzynarodowe
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Organizacja i zarządzanie mediami
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prawo prasowe
2
EGZ
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
3
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka negocjowania
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Film i serial w telewizji
2
ZAL-O
Wykład
30
Future jako gatunek radiowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Research i agenda setting w dziennikarstwie telewizyjnym
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybitne postaci radia i telewizji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0