Dydaktyka medyczna

Medical didactics

2021Z

Kod przedmiotu6239N2-DYDMED
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Herda-Płonka K.,Krzemień G., Dydaktyka szkoły wyższej o profilu medycznym, PZWL, 2016 2) Ciechaniewicz W., Pedagogika, t. 1, PZWL, 2008, s. 173-1271 3) U. Schrade, Dydaktyka szkoły wyższej.Wybrane problemy., Politechnika Warszawska, 2010 4) Kupisiewicz Cz., Dydaktyka.Podręcznik akademicki. , Impuls, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi