Pielęgnowanie pacjentów w chorobach metabolicznych

Nursing care of patients with metabolic diseases

2022Z

Kod przedmiotu6239N2-PPCM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Matuszak,J. Suliburska."Znaczenie redukcji masy ciała w leczeniu chorób metabolicznych. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2012, tom 3, nr 3, 2) B.Drzycimska-Tatka "Zespół metaboliczny – epidemia XXI wieku" Hygeia Public Health 2011, 46(4): 3) Sieradzki J.,2009r., "Cukrzyca. Kompendium", wyd. Gdańsk, 4) Szczeklik A.(red), 2006r., "Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie", wyd.Medycyna Praktyczna, Kraków, t.Tom I, 5) Strojek K.(red), 2008r., "Zespół stopy cukrzycowej", wyd. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk, 6)B. Zahorska-Markiewicz. Postępowanie w otyłości dorosłych: europejskie wytyczne 2009. 7) J. Rabe-Jabłońska. , 2011r., "ZABURZENIA METABOLICZNE W PSYCHIATRII:PRÓBA OPISU I OCENA ROZPOWSZECHNIENIA. Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii,", 8) C. Tsigos i wsp. , "Postępowanie w otyłości dorosłych:europejskie wytyczne dla praktyki klinicznej.", wyd. www.endokrynologia. 9 M Pacholczyk,T. Ferenc,J.Kowalski "Zespół metaboliczny. Część III:." 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi