ANATOMIA

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-ANAe
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówstęp do anatomii prawidłowej człowieka, miana ogólne. Anatomia struktur klatki piersiowej: ściana klatki piersiowej, ograniczenia, śródpiersie, podział i zawartość. Anatomia układu oddechowego i układu sercowonaczyniowego oraz specyfika krążenia płodowego. Anatomia struktur grzbietu i kończyny górnej oraz dolnej – kości, połączenia, grupy mięśniowe, unaczynienie i unerwienie. Przestrzenie topograficzne ich ograniczenia i zawartość. Anatomia kliniczna: anatomiczne podstawy wkłuć dożylnych i iniekcji domięśniowych, wyczuwanie i badanie tętna. Anatomia kliniczna w najczęstszych urazach. Anatomia struktur jamy brzusznej: budowa i rozwój otrzewnej, przestrzeń zaotrzewnowa. Narządy położone nad- i podokrężniczo, budowa, unaczynienie, unerwienie i topografia. Anatomia struktur miednicy. Narządy płciowe męskie i żeńskie. Układ moczowopłciowy. Układ wydalniczy. Kości czaszki, jamy i doły czaszki. Zatoki przynosowe. Anatomia struktur głowy i szyi, unaczynienie i unerwienie elementy topograficzne. Nerwy czaszkowe. Narządy zmysłów. Ośrodkowy układ nerwowy: ontogeneza, podział, budowa, unaczynienie i funkcje. Najważniejsze ośrodki korowe, drogi ruchowe i czuciowe, funkcja oraz podstawowe objawy ich uszkodzeń. Różnice w budowie wybranych narządów i układów u człowieka dorosłego i dziecka. Wybrane zagadnienia z zakresu anatomii czynnościowej i klinicznej o istotnym znaczeniu kierunkowym,SEMINARIUM:Podstawy anatomii radiologicznej w ujęciu topograficznym - wykorzystanie praktyczne podstaw wiedzy anatomicznej i znajomości prawidłowego mianownictwa anatomicznego do rozpoznawania i nazywania struktur anatomicznych z zakresu anatomii prawidłowej w obrazowaniu z wykorzystaniem techniki RTG. Rozwinięcie zagadnień klinicznych i praktycznych, na bazie podstawowej wiedzy anatomicznej, dotyczących anatomicznych podstaw bezpiecznego przeprowadzania wkłuć dożylnych, dróg odpływu chłonki z sutka, lokalizacji potencjalnych miejsc badania tętna, osłuchiwania zastawek serca, anatomicznych podstaw bezpiecznego przeprowadzania wkłuć domięśniowych, anatomicznych podstaw cewnikowania u obu płci, wpływu lokalizacji udaru na funkcjonowanie pacjenta z deficytami w obszarze określonych wybranych ośrodków korowych. Inne wybrane zagadnienia dotyczące anatomii funkcjonalnej i klinicznej w aspekcie kierunkowym.,ĆWICZENIA:Miana ogólne dotyczące położenia, kierunku, osi ciała, połączeń kości, budowy stawów. Anatomia struktur klatki piersiowej: ściana klatki piersiowej; śródpiersie: podział, ograniczenia, zawartość. Anatomia płuc, opłucnej, serca i naczyń krwionośnych, krążenie płodowe i anatomia kliniczna. Anatomia struktur grzbietu i kończyny górnej – kości, połączenia, grupy mięśniowe, unaczynienie, unerwienie, struktury topograficzne ich ograniczenia i zawartość. Anatomia kliniczna kończyny górnej. Anatomia struktur jamy brzusznej: budowa i rozwój otrzewnej, przestrzeń zaotrzewnowa. Narządy położone nad- i podokrężniczo oraz zaotrzewnowo, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność i topografia. Anatomia struktur miednicy. Narządy płciowe męskie i żeńskie. Anatomia kliniczna układu pokarmowego, moczowo-płciowego i wydalniczego. Anatomia struktur kończyny dolnej – kości, połączenia, grupy mięśniowe, unaczynienie i unerwienie. Przestrzenie topograficzne ich ograniczenia i zawartość. Anatomia kliniczna kończyny dolnej. Kości czaszki, jamy i doły czaszki. Zatoki przynosowe. Anatomia struktur głowy i szyi, unaczynienie, unerwienie, elementy topograficzne. Nerwy czaszkowe. Narządy zmysłów. Ośrodkowy układ nerwowy: podział, budowa, czynność, unaczynienie. Rdzeń kręgowy: budowa i unaczynienie. Wybrane drogi nerwowe wstępujace i zstepujące. Inne wybrane zagadnienia dotyczące anatomii funkcjonalnej i klinicznej w aspekcie kierunkowym.,SAMOKSZTAŁCENIE:Samodzielne przygotowanie się do jednostek ćwiczeniowych, kolokwiów oraz egzaminu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sokołowska-Pituchowa J, Anatomia człowieka., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006 2) Gilroy Anne M, MacPherson Brian R, Ross Lawrence M, Atlas anatomii człowieka, MedPharm Polska, 2011 3) Gilroy Anne M, MacPherson Brian R, Ross Lawrence M, Atlas anatomii człowieka, t. 1, MedPharm Polska, 2018 4) Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K, Anatomia człowieka (Repetytorium), Lekarskie PZWL, 2014 5) Gilroy Anne M, MacPherson Brian R, Ross Lawrence M, Atlas anatomii człowieka, t. 2, MedPharm Polska, 2018 6) Netter F., Atlas anatomii człowieka Nettera. Polskie mianownictwo anatomiczne., Elsevier Urban&Partner. Wrocław, 2011
Literatura uzupełniająca
UwagiNa wszystkich formach zajęć i zaliczeń na ocenę obowiązuje prawidłowe mianownictwo anatomiczne w języku polskim