Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-BHPe
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówegulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia ( Konstytucja RP, Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w prawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń dla życia i zdrowia na poszczególnych kierunkach studiów ( czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe). Analiza okoliczności i przyczyn wypadków studentów: omówienie przyczyn wypadków. Ogólne zasady postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru)Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku- apteczka pierwszej pomocy. Dostosowanie treści szkoleń do profilu danego kierunku studiów jest bardzo ważne, gdyż chodzi o wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się studenci.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) dr hab. med. Danuta Koradecka, Nauka o pracy- bezpieczeństwo, higiena, ergonomia , t. ., Multimedialny pakiet edukacyjnyc dla uczelni wyższych, 2006, s. . 2) ., Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach., t. ., ., 2007, s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi-