PSYCHOLOGIA

Psychology

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-PSYe
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Medycyna i psychologia w obszarze zdrowia i choroby - konflikt czy współpraca ? (nurty badawcze: medycyna psychosomatyczna, medycyna behawioralna, psychologia medyczna, psychologia zdrowia - przedmiot badań, zakres, zadania, kierunki rozwoju). 2. Psychologiczne podstawy rozwoju człowieka. 3. Etapy rozwoju psychicznego człowieka i występujące na tych etapach prawidłowości (zachowania prawidłowe i zaburzone). 4. Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka : osobowość, emocje i uczucia, motywacja. 5. Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania w zdrowiu i w chorobie. 6. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego (definicja, rodzaje, poziomy, źródła stresu, mechanizmy reakcji stresowej - neuroanatomia i biochemia stresu, objawy stresu, czynniki predysponujące do przeżywania stresu, stres a odporność organizmu – psychoneuroimmunologia, rola stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób, mechanizmy radzenia sobie ze stresem). 7.PTSD – definicja, geneza, przebieg, leczenie, rokowania. 8. Choroba przewlekła i terminalna - analiza sytuacji psychologicznej pacjenta (reakcja pacjenta na diagnozę choroby przewlekłej, terminalnej, reakcja na hospitalizację i proces leczenia, konsekwencje psychologiczne hospitalizacji i procesu leczenia, sytuacja rodzinna. 9. Pielęgniarka jako źródło wsparcia i interwencji psychologicznej dla osób nie radzących sobie ze stresem wynikającym z sytuacji choroby. 10. Choroba somatyczna a zdrowie psychiczne (etiopatogeneza i objawy wybranych zaburzeń psychicznych).,SEMINARIUM:Treści seminarium: 1. Psychologiczne uwarunkowania pracy pielęgniarki. 2. Stres w pracy pielęgniarki. 3. Mechanizmy obronne w sytuacji pracy zawodowej pielęgniarki .4. Zjawisko wypalenia zawodowego.,ĆWICZENIA:Treść ćwiczeń: 1. Ocena wpływu choroby i hospitalizacji na stan fizyczny i psychiczny człowieka. 2. Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych; kryzys, stres, frustracja, trauma, żałoba. 3. Rozpoznawanie zachowań prawidłowych, zaburzonych i patologicznych. 4. Formy pomocy psychologicznej. 5. Komunikacja interpersonalna w kontakcie z pacjentem i jego rodziną. 6. Komunikacja werbalna i pozawerbalna, bariery i błędy jatrogenne w komunikacji. 7. Wykorzystywanie technik komunikacji w opiece pielęgniarskiej. ,SAMOKSZTAŁCENIE:Samodzielna praca studenta
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I. Heszen, H. Sęk , Psychologia zdrowia , PWN, 2007, s. 19-290 2) A. Jakubowska-Winiecka, D. Włodarczyk, Psychologia w praktyce medycznej, PZWL, 2007, s. 11-215 3) P. Salomon, Psychologia w medycynie, GWP, 2002, s. 15-241 4) P.R. Myerscough, M. Ford, Jak rozmawiać z pacjentem, GWP, 2002 5) J.S. Turner, D.B. Helms, Rozwój człowieka, WSiP Warszawa, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi-