SYSTEM INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-SIOZe
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Samokształcenie
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładóweneza systemów informacyjnych w ujęciu kraju oraz UE. Definicje związane z informatyką medyczną oraz magazynowaniem i obróbką danych medycznych. Omówienie Systemów informatycznych wchodzących w skład SIM. Omówienie: - Systemu Informacji Medycznej (SIM); - dziedzinowych systemów teleinformatycznych; - rejestrów medycznych. Informatyczne wspomaganie procesu kontraktowania umów z NFZ. Założenia RODO oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,SAMOKSZTAŁCENIE:Samokształcenie
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piętka E. , Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala., PWN,Warszawa, 2004 2) Tadeusiewicz R., Informatyka medyczna., Instytut Informatyki UMCS,Lublin , 2011 3) Dercz M., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kuwer, 2019 4) Jackowski M, Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer, 2018 5) D. Kilańska, H. Grabowska, A. Gaworska-Krzemińska, E-zdrowie : Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie., PZWL, 2018 6) Lipowicz I.,Świerczyński , Szpor G.m.,, Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka., Wolters Kluwer, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi-