SOCJOLOGIA

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-SOCe
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWykłady zostały podzielone na dwie części. Pierwsza stanowi wprowadzenie do socjologii z ukazaniem jej kategorii i specyficznej perspektywy, wyróżniającej ją od innych nauk. Przegląd najważniejszych nurtów i teorii w badaniach nad społeczeństwem zostanie przeprowadzony pod kątem ukazania głównych elementów systemu społecznego – instytucji, grup społecznych, socjalizacji, zróżnicowanych poziomów i ról, kształtujących się podczas interakcji między aktorami społecznymi. Drugą częścią kursu jest zapoznanie z problematyką socjologii zdrowia i medycyny ze szczególnym uwzględnieniem analizy funkcji instytucji leczenia, ról personelu medycznego i relacji oraz komunikacji z pacjentem. Przedstawione zostaną najważniejsze nurty analiz społecznych związanych z medycyną, podstawowe kategorie - zdrowie i choroba - w społecznym kontekście, medykalizacja, wykluczenie społeczne i rola grup społecznych w funkcjonowaniu instytucji medycyny. Uczestniczki/y kursu poznają różnorodne relacje między stanem zdrowia, przyczynami chorób oraz kulturowymi wyznacznikami zachowań w zdrowiu i chorobie a także interakcje społeczne, jakie zachodzą na gruncie instytucji medycznych i społecznych. Ukazany zostanie także wpływ kultury, procesu socjalizacji, klasy społecznej i gospodarki na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej oraz zachowania w zdrowiu i chorobie. Uczestnicy kursu będą potrafili krytycznie wykorzystać tę wiedzę w działalności zawodowej, rozumiejąc społeczne postawy wobec określonych chorób i grup wykluczonych, społeczne bariery warunkujące adaptację do choroby przewlekłej, niepełnosprawności, starości. Zrozumieją też istniejące mechanizmy różnych modeli interakcji między personelem medycznym (lekarzem, pielęgniarką i położną) a pacjentem i ich ról.,SEMINARIUM:Podczas seminariów słuchaczki/e pogłębią wiedzę nt. socjogennych uwarunkowań zdrowia i choroby, postaw i zachowań zdrowotnych, grup i instytucji społecznych oraz kultury. Poznają metody pomiaru jakości życia pacjentów oraz wykorzystywania technik socjologicznych do analizy problemów społecznych swoich podopiecznych.,SAMOKSZTAŁCENIE:Podczas seminariów słuchaczki/e pogłębią wiedzę nt. socjogennych uwarunkowań zdrowia i choroby, postaw i zachowań zdrowotnych, grup i instytucji społecznych oraz kultury. Poznają metody pomiaru jakości życia pacjentów oraz wykorzystywania technik socjologicznych do analizy problemów społecznych swoich podopiecznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Taranowicz I., Majchrowska A., Kawczyńska-Butrym Z., Elementy socjologii dla pielęgniarek, Wyd. Czelej. Lublin , 2000 2) Ostrowska A. , Socjologia medycyny. Podejmowane problemy. Kategorie analizy, IFiS PAN, 2009 3) Szacka B. , Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa. Warszawa , 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi-