ZAKAŻENIA SZPITALNE

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-ZSPe
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojecie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym zakażen szpitalnychz uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów chorobotwórczych w środowisku poza szpitalnym i szpitalnym. Sposoby kontroli szerzenia się , zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.Mechanizm i sposoby postepowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zakażeniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca operowanego.Regulacje prawne w nadzorzenad zakażeniami szpitalnymi.Organizacja systemu kontroli zakażeń: Zespół Kontroli Zakażeń, Komitet Kontroli Zakażeń. Organizacja pracy pielęgniarki epidemiologicznej.Ochrona zdrowia personelu medycznegow ujeciu zakażeń szpitalnych.Rola słuzb pomocniczych w kontroli zakażeń szpitalnych: utrzymanie czystości,żywienie pacjentów, czystość mikrobiologiczna powietrza i wody w szpitalu.,SEMINARIUM:1.Epidemiologiczne podstawy nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi ( zbieranie danych, zasady zbierania informacji o zakażeniach szpitalnych), definicja zakażeń.2.Profilaktyka zakażeń szpitalnych, organizacja systemu profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych . 3. Wdrażanie standardów postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym w praktyce pielęgniarskiej;stosowane środki ochrony własnej, pacjentów i współpracowników przed zakażeniami.4. Wybrane procedury postępowania w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych;higiena rak;zasady izolacji pacjenta;zasady postępowania z odpadami medycznymi, zasady postepowania z brudną bielizną szpitalna;higiena szpitalna.5.Metody dekontaminacji środowiska szpitalnego:dezynfekcja,sterylizacja.6.Mikrobiologia środowiska szpitalnego.7.Ochrona zdrowia personelu medycznego ( profilaktyka zakażeń wśród personelu medycznego, postepowanie poekspozycyjne).8. Sposoby szerzenia się , zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.9. Zakażenia szpitalne w róznych obszarach klinicznych.10.Standardy postepowania w zakażeniach szpitalnych np. nadzór nad wkłuciem obwodowym.11. Nadzór pielęgniarski nad zakażeniami w róznych obszarach klinicznych.,SAMOKSZTAŁCENIE:Praca samodzielna
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M.Bulanda, J.Wójkowska-Mach, Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej, PZWL, 2016 2) D.Dzierżanowska, Zakażenia szpitalne, a-medica press , 2008 3) A.Pawłowska, Profilaktyka zakażeń szpitalnych-bezpieczeństwo środowiska szpitalnego, a-medica press , 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi