Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne

Szkoła Zdrowia Publicznego

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pielęgniarstwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjecie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym tj.: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny lub matematyka. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu średniej ocen uzyskanych z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym tj.: biologia, chemia lub matematyka lub fizyka i język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają nie krócej niż 6 semestrów i mają profil praktyczny. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180. Liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720.
  Program nauczania i plan studiów zrealizowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek lub położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U.2012.770).
  OGÓLNE EFEKTY KSZTAŁCENIA
  Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:
  1) w zakresie wiedzy posiada:
  a) szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
  b) ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
  c) znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;
  2) w zakresie umiejętności potrafi:
  a) korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
  b) udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
  c) sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
  d) samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
  e) organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
  3) w zakresie kompetencji społecznych:
  a) skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
  b) posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
  c) posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE
  Kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych - w pracowniach umiejętności pielęgniarskich.
  Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną uczelni lub w innych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Miejscem kształcenia praktycznego - zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe - są oddziały: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne (niemowlęce, patologii noworodka), neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położnicze i ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicja. Zajęcia praktyczne są realizowane pod kierunkiem i bezpośrednim nadzorem nauczyciela akademickiego. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyk w uczelni.
  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE
  W trakcie kształcenia praktycznego - zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące:
  1) samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw;
  2) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
  3) promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej;
  4) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
  5) planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
  6) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych;
  7) podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania;
  8) samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
  9) organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej;
  10) organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy;
  11) przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.
  Szczegółowe efekty kształcenia przedstawione zostały w Rozporządzeniu Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. (Dz.U.2012.631) w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego (praktycznego i teoretycznego).
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno - hospicyjnej, domach opieki społecznej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Anatomia
3,5
Biofizyka
0,5
Genetyka
1,5
Pedagogika
1,5
Psychologia
2
Socjologia
1
Zdrowie publiczne
3
III - Kierunkowe
Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
3
Podstawy Ratownictwa Medycznego 1/2 - Pierwsza pomoc w stanach nagłych
1
Podstawy pielęgniarstwa 1/2
7
Promocja zdrowia
3
Zajęcia fakultatywne
2
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Biochemia
1
Fizjologia
3
Mikrobiologia i parazytologia
1,5
Patologia
2
Radiologia
1
III - Kierunkowe
Badania fizykalne
3
Dietetyka
2
Podstawowa opieka 1/2
1,5
Podstawy pielęgniarstwa 2/2
7
VI - Praktyka
Podstawowa opieka zdrowotna 1/2
3
Podstawowa opieka zdrowotna 1/3
1
Podstawy pielęgniarstwa
3
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Farmakologia
2
III - Kierunkowe
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
10
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
12
Podstawowa opieka 2/2
1,5
VI - Praktyka
Podstawowa opieka zdrowotna 2/2
3
Podstawowa opieka zdrowotna 2/3
0,5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
1
EGZ
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
III - Kierunkowe
Badania naukowe w pielęgniarstwie 1/2
0,5
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgicznie
8
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
ZAL-O
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Zajęcia praktyczne
30
10
10
50
120
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
7
VI - Praktyka
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
4
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
4
Podstawowa opieka zdrowotna 3/3
3,5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,25

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawo
0,5
III - Kierunkowe
Badania naukowe w pielęgniarstwie 2/2
1,5
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
7
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
7
Opieka paliatywna
2
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
7
VI - Praktyka
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
4
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
1
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Prawo
1
III - Kierunkowe
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
5
Podstawy Ratownictwa Medycznego 2/2
1
Przygotowanie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy
5
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
7
VI - Praktyka
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
1
Geriatria i pielęgniarstwo geriatyczne
2
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
2
Opieka paliatywna
1
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
1
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
2
SUMA
28,0