Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

Anaesthesiology and Nursey in Emergency

2023L

Kod przedmiotu39S1P-AIPWZZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Zajęcia praktyczne
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładównieczulenie – definicje i rodzaje znieczulenia, etapy znieczulenia, przygotowanie pacjenta do znieczulenia, ocena ryzyka znieczulenia. Farmakologia leków używanych w anestezjologii i intensywnej terapii. Monitorowanie w zakresie podstawowym i rozszerzonym w czasie znieczulenia i oddziale intensywnej terapii. Patofizjologia i objawy kliniczne chorób stanowiących zagrożenie dla życia (niewydolność oddechowa, niewydolność krążenia, niewydolność układu nerwowego, wstrząs, sepsa); Metody i skale oceny bólu, poziomu sedacji oraz zaburzeń snu oraz stanów delirycznych u pacjentów w stanach zagrożenia życia; Metody i techniki komunikowania się z pacjentem niezdolnym do nawiązania i podtrzymania efektywnej komunikacji ze względu na stan zdrowia lub stosowane leczenie; Zasady profilaktyki powikłań związanych ze stosowaniem inwazyjnych technik diagnostycznych i terapeutycznych u pacjentów w stanie krytycznym; Specyfika opieki nad pacjentem w stanie zagrożenia życia leczonego w OIT – sztuczna droga oddechowa, sedacja, zaburzenia termoregulacji, zaburzenia w sferze narządów zmysłów, stany deliryczne. Profilaktyka zaburzeń snu i delirium u pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii. Leczenie bólu w okresie okołooperacyjnym. Ocena i monitorowanie bólu u pacjentów niezdolnych do samoraportowania bólu. ,SEMINARIUM:Żywienie krytycznie chorych. Dostepy naczyniowe tetnicze i żylne. Procedury terapeutyczne stosowane w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Rozpoznanie pielegniarskie u pacjentów w stanach zagrożenia życia wg klasyfikacji diagnoz pielegniarskich NANDA-I.,ĆWICZENIA: Wyposażenie stanowiska do znieczulenia i stanowiska intensywnej terapii. Przygotowanie stanowiska do znieczulenia. Udział pielęgniarki w znieczuleniu pacjenta - zakres kompetencji. Monitorowanie podstawowe i rozszerzone na bloku operacyjnym i w oddziale intensywnej terapii. Procedury diagnostyczne i terapeutyczne stosowane podczas znieczulenia i w stanach zagrożenia życia. Wentylacja zastępcza. Elektroterapia. Zaawansowane czynności podtrzymujące życie ALS. Profilaktyka powikłań związanych ze znieczuleniem, stosowaniem wentylacji zastępczej oraz innych procedur diagnostyczno-terapeutycznych stosowanych w stanach zagrożenia życia. Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i wdrażanie protokołów postępowania opartych o dowody naukowe. ,SAMOKSZTAŁCENIE:Psychospołeczne aspekty opieki nad pacjentem leczonym w OIT i jego rodziną.,ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:Organizacja i zasady pracy w OIT. Stanowisko intensywnej terapii (wyposażenie). Zasady profilaktyki zakażeń wewnątrzszpitalnych na bloku operacyjnym i OIT. Dokumentowanie opieki nad pacjentem. Wybrane procedury terapeutyczne i pielęgniarskie stosowane podczas znieczulenia i w OIT. Monitorowanie parametrów życiowych. Proces pielęgnowania pacjenta leczonego w OIT. Profilaktyka powikłań związanych ze znieczuleniem, stosowaniem wentylacji mechanicznej oraz długotrwałym unieruchomieniem. Żywienie krytycznie chorych. Dostępy naczyniowe tętnicze i żylne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyk D., Gutysz-Wojnicka A, Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, PZWL, 2018 2) Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych, PZWL, 2009 3) Polska Rada Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji, , Aktualne Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ,
Literatura uzupełniająca
Uwagi