Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

Anaesthesiology and Nursey in Emergency

2023L

Kod przedmiotu39S1P-ANP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAWODOWE:Monitorowanie parametrów życiowych pacjenta znieczulanego i w stanie zagrożenia życia. Ocena i interpretacja parametrów życiowych w kierunku wystąpienia stanu zagrożenia życia. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, określanie celu, planowanie działań pielęgniarskich i ich ewaluacja u pacjentów znieczulanych i w stanach zagrożenia życia. Zapobieganie powikłaniom wynikającym ze znieczulenia, prowadzenia wentylacji mechanicznej, długotrwałego unieruchomienia, żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Żywienie krytycznie chorych. Dostępy naczyniowe tętnicze i żylne
Opis wykładówI ZAWODOWE:Monitorowanie parametrów życiowych pacjenta znieczulanego i w stanie zagrożenia życia. Ocena i interpretacja parametrów życiowych w kierunku wystąpienia stanu zagrożenia życia. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, określanie celu, planowanie działań pielęgniarskich i ich ewaluacja u pacjentów znieczulanych i w stanach zagrożenia życia. Zapobieganie powikłaniom wynikającym ze znieczulenia, prowadzenia wentylacji mechanicznej, długotrwałego unieruchomienia, żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Żywienie krytycznie chorych. Dostępy naczyniowe tętnicze i żylne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyk D., Gutysz-Wojnicka A., Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, PZWL, 2018 2) Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych, PZWL, 2009 3) Macksey L., F. red. Szreter, P. Witt, Anestezjologia dla pielęgniarek. Praktyczne zasady postępowania, MediSfera, 2012 4) Polska Rada Resuscytacji, Wytyczne resuscytacji 2015, -, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi