Badania fizykalne

Physical Examinations

2021L

Kod przedmiotu39S1P-BADFIZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojęcie i zasady prowadzenia badania podmiotowego i jego dokumentowania; Metody i techniki kompleksowego badania przedmiotowego; znaczenie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego w formułowaniu oceny stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb opieki pielęgniarskiej; sposoby przeprowadzania badania fizykalnego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.,SEMINARIUM:Wprowadzenie do badania fizykalnego – elementy oceny stanu pacjenta, przeprowadzanie wywiadu z uwzględnieniem specyfiki zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, ogólne wrażenie, narzędzia oceny pacjenta przez pielęgniarkę/pielęgniarza w warunkach klinicznych. Ocena prawidłowości podstawowych parametrów życiowych i wyznaczników stanu zdrowia u pacjenta z uwzględnieniem płci, wieku i stanu zdrowia pacjenta. Dokumentowanie wykonanych pomiarów stanu zdrowia u pacjenta w praktyce pielęgniarskiej. Stosowanie podstawowych skal w pielęgniarstwie celem oceny stanu pacjenta (skala Norton, skala Waterlow, skala Torrance’a, skala ADL, skala Barthel, skala oceny bólu NRS, APGAR, Tinetti), testy i kwestionariusze standaryzowane jako uzupełnienie oceny stanu pacjenta. Problemy pielęgnacyjne u pacjenta – cel ustalania problemów, metody oceny, ustalanie priorytetów w opiece. Stosowanie narzędzi teleinformatycznych do oceny stanu pacjenta w medycynie oraz pielęgniarstwie, implikacje stosowania nowoczesnych narzędzi dla praktyki pielęgniarskiej.,ĆWICZENIA:Przeprowadzanie badania podmiotowego pacjenta, analiza i interpretacja jego wyników; rozpoznawanie i interpretowanie podstawowych odrębności w badaniu dziecka i osoby dorosłej, w tym osoby w podeszłym wieku; wykorzystywanie technik badania fizykalnego do oceny fizjologicznych i patologicznych funkcji układów i narządów organizmu człowieka; . przeprowadzanie kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta, dokumentowanie wyników badania oraz dokonywanie ich analizy dla potrzeb opieki pielęgniarskiej.,SAMOKSZTAŁCENIE:Przygotowanie do zajęć realizowanych z udziałem nauczyciela akademickiego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyk D., Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL, 2010 2) Krajewska-Kułak E., Szczepański M.(red.), fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych, Czelej, 2008 3) Obuchowicz A., Badania podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, PZWL, 2008 4) Dyk D.,Cudak E., Gutysz-Wojnicka A, Badania fizykalne w pielęgniarstwie, t. 5, PZWL, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi