Badania naukowe w pielęgniarstwie

2023Z

Kod przedmiotu39S1P-BNP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprzedmiot, cel i obszary badań naukowych w pielęgniarstwie. Paradygmaty badań naukowych w pielęgniarstwie. Metody i techniki prowadzenia badań naukowych. Zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych Problem naukowy; klasyfikacja, warunki poprawności formułowania i uzasadniania problemu naukowego. Struktura pracy naukowej. Kryteria poprawności doboru literatury przedmiotowej i jej wykorzystania dla celów pracy(zakres, aktualność, umiejętność jej prezentacji). Formalno–techniczne aspekty pracy dyplomowej. Metodologiczne warunki poprawności tytułu pracy i jej zawartości merytorycznej. Hipotezy robocze w pracy naukowej; ustalenie zmiennych zależnych i niezależnych. Podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności intelektualnej.,SEMINARIUM: krytyczna analiza publikowanych wyników badań naukowych. Prowadzenie badań jakościowych- projekty. Posługiwanie się narzędziami badawczymi.,SAMOKSZTAŁCENIE:ĆWICZENIA:
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Lenartowicz, M. Kózka, Metodologia badań w pielęgniarstwie, PZWL, 2011 2) R. A. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych. Kompedium wiedzy metodologicznej studentów, Oficyna Wydawnicza Branta, 2007 3) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów., Impuls, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi