Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Internal Medicine and Internist Nursing

2022Z

Kod przedmiotu39S1P-CHWP
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCzynniki ryzyka i zagrożenia zdrowotne u pacjentów w różnym wieku; etiopatogeneza, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w wybranych chorobach somatycznych; zasady diagnozowania i planowania opieki nad pacjentem w pielęgniarstwie; rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich zlecania; zasady przygotowania pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów diagnostycznych, a także zasady opieki w trakcie oraz po tych badaniach i zabiegach; właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy pacjenta w różnych chorobach w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania; standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia; reakcje pacjenta na chorobę, przyjęcie do szpitala i hospitalizację; zasady organizacji opieki specjalistycznej internistycznej. ,SEMINARIUM:Gromadzenie informacji o pacjencie i jego rodzinie w wybranych schorzeniach somatycznych, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ustalanie celu i planu opieki pielęgniarskiej, wdrażanie interwencji pielęgniarskich oraz dokonywanie ewaluacji opieki pielęgniarskiej; zasady prowadzenia poradnictwa w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia dotyczących wad rozwojowych, chorób i uzależnień; zasady prowadzenia profilaktyki powikłań występujących w przebiegu chorób somatycznych; organizacja izolacji pacjentów z chorobą zakaźną w oddziałach internistycznych i w warunkach domowych. ,ĆWICZENIA:Gromadzenie informacji o pacjencie- badanie przedmiotowe i podmiotowe, wywiad pielęgniarski analiza dokumentacji medycznej ,obserwacja pielęgniarska; formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ustalanie celów i planu opieki pielęgniarskiej, wdrażanie interwencji pielęgniarskich oraz dokonywanie ewaluacji opieki pielęgniarskiej.,SAMOKSZTAŁCENIE: ,ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:gromadzenie informacji, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, określanie celów i planów opieki, wdrażanie interwencji pielęgniarskich oraz dokonywanie ewaluacji opieki u chorych z chorobami wewnętrznymi. Diagnozowanie czynników ryzyka i zagrożeń zdrowotnych w oddziale chorób wewnętrznych: ocena ryzyka zawiązanego ze stanem odżywiania(NRS), ocena ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej (skala Padewska), ocena ryzyka występowania odleżyn(skala Norton).Wykorzystywanie skal do oceny pielęgniarskiej w opiece internistycznej: ADL, Barthel, skale oceny stopnia odleżyny. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta leczonego w oddziela chorób wewnętrznych; promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej pacjentów z chorobami wewnętrznymi. Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów; planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem przewlekle chorym, geriatrycznym, chorym terminalnie, chorym z wielochorobowością w oddziale chorób wewnętrznych. Formułowanie lub wykorzystywanie diagnoz z klasyfikacji ICNP dla celów opieki i dokumentowania stanu chorego. Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych u pacjentów ze schorzeniami wewnętrznymi. Podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania w chorobach wewnętrznych. Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy w oddziale chorób wewnętrznych; przygotowanie pacjenta oraz opiekuna do samoopieki oraz sprawowania opieki nad chorym. Organizacja i realizacja terapii farmakologicznej w oddziale chorób wewnętrznych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Doboszyńska A.,Olszewska M.,Rudnicka L.,Sar-Pomian M.,Świetlik E., "Objawy chorób wewnętrznych.Podręcznik dla studentów.", wyd. PZWL, 2013 2) HodderR.,Lightstone S. tłu.Doboszyńska A, "Mój każdy oddech.Poradnik,jak zyć z POCHP", wyd. terMedia, 2013 3) Jurkowska G.,Łagoda K., "Pielęgniarstwo internistyczne", wyd. PZWL, 2012 4) DanilukJ.,JurkowskaG, "Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa" , wyd. Czelej, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagiw ramach przedmiotu odbywają się także zajęcia w formie:zajęć praktycznych,praktyk zawodowych,zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego wykłady z przedmiotu prowadzą: prof. dr hab n med. Anna Doboszyńska ,dr hab.n. med. Radosław Grabysa, dr n. med. Olga Bielan seminarium: dr n med. Olga Bielan,spec piel. zachowawczego , ćwiczenia w tym ćwiczenia w CSM prowadzą: dr n med. Olga Bielan,mgr piel. M.Ejdys spec piel. zachowawczego ,zajęcia praktyczne prowadzą: mgr piel. M.Ejdys,spec piel. zachowawczego,mgr piel. A.Szypulska spec piel. zachowawczego,,mgr piel. J. Szelkowska,spec. piel. kardiologicznego,mgr piel. K.Rohun ,spec piel. zachowawczego,mgr B.Szymańska spec. piel. zachowawczego