Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

2022L

Kod przedmiotu39S1P-CHWPI
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAWODOWE:Praktyka zawodowa: gromadzenie informacji, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, określanie celów i planów opieki, wdrażanie interwencji pielęgniarskich oraz dokonywanie ewaluacji opieki u chorych z chorobami wewnętrznymi. Diagnozowanie czynników ryzyka i zagrożeń zdrowotnych w oddziale chorób wewnętrznych: ocena ryzyka zawiązanego ze stanem odżywiania(NRS), ocena ryzyka choroby zakrzepowo-zatorowej (skala Padewska), ocena ryzyka występowania odleżyn(skala Norton).Wykorzystywanie skal do oceny pielęgniarskiej w opiece internistycznej: ADL, Barthel, skale oceny stopnia odleżyny. Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta leczonego w oddziela chorób wewnętrznych; promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej pacjentów z chorobami wewnętrznymi. Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów; planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem przewlekle chorym, geriatrycznym, chorym terminalnie, chorym z wielochorobowością w oddziale chorób wewnętrznych. Formułowanie lub wykorzystywanie diagnoz z klasyfikacji ICNP dla celów opieki i dokumentowania stanu chorego. Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych u pacjentów ze schorzeniami wewnętrznymi. Podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania w chorobach wewnętrznych. Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy w oddziale chorób wewnętrznych; przygotowanie pacjenta oraz opiekuna do samoopieki oraz sprawowania opieki nad chorym. Organizacja i realizacja terapii farmakologicznej w oddziale chorób wewnętrznych.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jurkowska G., Łagoda K., Pielęgniarstwo internistyczne. , PZWL, 2020 2) Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko,, Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, , PZWL, 2008 3) Szczeklik A.,Zozulińska-Żiółkiewicz D.a, Pielęgniarstwo internistyczne. , PZWL, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi