Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgicznie

Surgery and Surgical Nursery

2022L

Kod przedmiotu39S1P-CPC
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Zajęcia praktyczne
Przedmioty wprowadzająceAnatomia, Fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa
Wymagania wstępneZnajomość wiedzy z zakresu przedmiotu anatomia, fizjologia, Podstawy pielęgniarstwa
Opis ćwiczeńĆWICZENIA: Zasady opieki nad pacjentem z przetoką jelitową i moczową; gromadzenie informacji, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ustalanie cele i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażanie interwencji pielęgniarskich oraz dokonywanie ewaluacji opieki pielęgniarskiej; prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień; prowadzenie profilaktyki powikłań występujących w przebiegu chorób; SEMINARIA: Organizacji opieki specjalistycznej chirurgicznej; zasady żywienia pacjentów, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych według protokołu kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia (Enhanced Recovery After Surgery, ERAS);czynniki zwiększające ryzyko okołooperacyjne; zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym, w chirurgii jednego dnia oraz zasady opieki nad pacjentem po zabiegu operacyjnym w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom; zasady obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, obejmującej monitorowanie w zakresie podstawowym i rozszerzonym; ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: Gromadzenie informacji, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ustalanie celu i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażanie interwencji pielęgniarskich oraz dokonywanie ewaluacji opieki pielęgniarskiej; poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień. Profilaktyka powikłań występujących w przebiegu chorób; organizować izolację pacjentów z chorobą zakaźną w miejscach publicznych i w warunkach domowych; techniki i sposoby pielęgnowania rany, w tym zakładania opatrunków, metody i środki pielęgnacji ran na podstawie ich klasyfikacji; powikłania po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i zabiegach operacyjnych; doraźne podawanie pacjentowi tlen i monitorować jego stan podczas tlenoterapii. Dokumentowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta, dynamiki jej zmian i realizowanej opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem narzędzi informatycznych do gromadzenia danych. Prowadzenie u osób dorosłych żywienia dojelitowego (przez zgłębnik i przetokęodżywczą) oraz żywienia pozajelitowego. Rozpoznawanie powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego; przekazywanie informacji członkom zespołu terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta; asystowanie lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych; ocenianie poziom bólu, reakcji pacjenta na ból i jego nasilenie oraz stosowanie farmakologicznych i niefarmakologicznych działań przeciwbólowych; przygotowywanie i podawanie pacjentom leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza; udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
Opis wykładówCzynniki ryzyka i zagrożenia zdrowotne u pacjentów w różnym wieku leczonych chirurgicznie; etiopatogeneza, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w wybranych stanach chorobowych wymagających leczenia chirurgicznego; zasady diagnozowania i planowania opieki nad pacjentem w pielęgniarstwie chirurgicznym, rodzaje badań diagnostycznych w chirurgii i zasady ich zlecania, przygotowania pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów diagnostycznych, a także zasady opieki w trakcie oraz po tych badaniach i zabiegach; właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy pacjenta w różnych chorobach w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania; standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia; reakcje pacjenta na chorobę, przyjęcie do szpitala i hospitalizację; zasady opieki nad pacjentem z przetoką jelitową i moczową; standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących życie.
Cel kształceniaprzygotowanie do rozpoznawania, diagnozowania oraz wdrażania kompleksowego planu opieki nad pacjentem hospitalizowanym z powodu chorób chirurgicznych. rozwój umiejętności praktycznych, umożliwiające rozpoznawanie, diagnozowanie oraz wdrażanie kompleksowego planu opieki nad pacjentem hospitalizowanym z powodu chorób chirurgicznych.
Literatura podstawowa1) Walewska Elżbieta, Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, PZWL, 2013 2) Kapała Wojciech, Pielęgniarstwo w chirurgii, Czelej, 2006 3) Kordek Radzisław, Jassem Jacek, Jeziorski Arkadiusz, Kornafel Jan, Krzakowski Maciej, Powlęga Janusz, Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, VIA MEDICA., 2013
Literatura uzupełniająca1) Dyk D., wyd. PZWL, Badanie fizykalne w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studiów medycznych, 2013r., tom 2) Rosińczuk - Tonderys J., wyd. Continuo Wrocław, Profilaktyka i leczenie odleżyn, 2005r., tom 3) Kózka M. Płaszewska - Żywko L., wyd. PZWL, Model opieki pielęgniarskiej na chorym dorosłym. Podręcznik dla studentów medycznych, 2010r., tom 4) Krajewska - Kułak E., Rołka H., Jankowiak B., wyd. PZWL, Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia, 2009r., tom 5) Kózka M, Płaszewska - Żywko L., wyd. PZWL, Procedury pielęgniarskie, 2009r., tom 6) Drews M. Marciniak, wyd. AM Poznań, Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w chirurgii, 2006r., tom 7) Grey J. E., Harding K. G., red. Strużyna J., wyd. PZWL, Leczenie ran w praktyce, 2010r., tom 8) Pertkiewicz M. (red.), wyd. PZWL, Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego, 2005r., tom
UwagiWszystkie umiejętności są utrwalane i weryfikowane w ramach zajęć praktycznych.