Etyka zawodu pielęgniarki

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-EZP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot etyki ogólnej i zawodowej; Istota podejmowania decyzji etycznych i rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki; Problematyka etyki normatywnej, w tym aksjologii wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych w pracy pielęgniarki; Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.,SEMINARIUM:Rozwiązywanie dylematów etycznych i moralnych w praktyce pielęgniarskiej,SAMOKSZTAŁCENIE:Dylematy etyczne w wybranych dziedzinach pielęgniarstwa
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fry S.T. Johnstone M.J., Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady podejmowania decyzji etycznych, MakMed,, 2009 2) Karkowska D, Prawa pacjenta, Dom wydawniczyABC, 2004 3) Naczelna Rada PiP, Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Polskiej Rzeczpospolitej , Naczelna Rada PiP, 2003 4) Wrońska I. Mariański J., Etyka w pracy pielęgniarskiej, Czelej, 2002 5) Konstańczak S, Etyka pielęgniarska, Difin, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi