Genetyka

Genetics

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-GENET
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówroblematyka chorób uwarunkowanych genetycznie.,SEMINARIUM:Podstawy analiz molekularnych. Budowa genomu jądrowego i mitochondrialnego człowieka. Dziedziczenie pozajądrowe. Czynniki mutagenne i karcynogenne. Nowotwory dziedziczne. Metody w badaniach cytogenetycznych. Zasady prawidłowego pobierania materiału do badań genetycznych i cytogenetycznych. Cele i zadania poradnictwa genetycznego.,ĆWICZENIA:Podstawowe pojęcia genetyczne, chromosomowa teoria dziedziczenia, sprzężenia i współdziałanie genów. Zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech. Uwarunkowania genetyczne grup krwi człowieka oraz konfliktu serologicznego w układzie Rh. Choroby uwarunkowane genetycznie. Szacowanie ryzyka ujawnienia się danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpływ czynników środowiskowych. Wykorzystywanie uwarunkowania chorób genetycznych w profilaktyce chorób. Budowa chromosomów, zasady opisu i konstrukcji kariogramów. Podstawowe założenia genetyki populacyjnej. ,SAMOKSZTAŁCENIE:Struktura kwasów nukleinowych. Procesy replikacji DNA, transkrypcji i translacji. Regulacja ekspresji genów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi