Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Neurology and Neurological Nursery

2023Z

Kod przedmiotu39S1P-NEURIPNEURO
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Samokształcenie
Zajęcia praktyczne
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów Symptomatologia neurologiczna. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w neurologii.Badania laboratoryjne. Stany nagłe w neurologii. zatrucia. Chory nieprzytomny. Badanie neurologiczne i postępowanie.Stan wegetatywny, stan minimalnej świadomości, śmierć mózg. Choroby naczyniowe mózgu. Udar niedokrwienny-Leczenie trombolityczne . Udar krwotoczny.Profilaktyka chorób naczyniowych mózgu. Choroby demielinizacyjne układu nerwowego. Leczenie i opieka ielęgniarska chorych z SM.Bóle głowy. Objawy i leczenie.Zaburzenia napadowe – padaczka, omdlenie i inne. Choroba Parkinsona i inne choroby układu pozapiramidowego. Choroby nowotworowe układu nerwowego. Choroby zakaźne układu nerwowego. Neuroborelioza.Choroby mięśni i złącza nerwowo mięśniowego. Choroby narządów zmysłu. Uszkodzenia nerwów czaszkowych. Choroby neuronu ruchowego. Choroby obwodowego układu nerwowego. Starzenie się układu nerwowego -Choroby przebiegające z otępieniem. Opieka pielęgniarska nad chorym w wybranych schorzeniach neurologicznych ;udar mózgu niedokrwienny, krwotoczny, SM, padaczka.,ĆWICZENIA:TEMATYKA ĆWICZEŃ: 1.Pielęgniarska ocena stanu pacjenta z rozpoznaną chorobą układu nerwowego: badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta z chorobą naczyniowa mózgu./ Zasady diagnozowania w pielęgniarstwie neurologicznym; planowania opieki ,monitorowanie bólu, dokumentowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta. 2.Pielęgniarska ocena stanu pacjenta z rozpoznaną chorobą układu nerwowego: Stwardnienie Zanikowe Boczne- SLA, ch. Parkinsona, ch. Alzheimera. Zasady planowania opieki, dokumentowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta, edukacja pacjenta i jego rodziny. TEMATYKA ,SEMINARIUM: Wprowadzenie do zagadnień pielęgniarstwa neurologicznego z wyeksponowaniem specyfiki procesu pielęgnowania. Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z chorobą neurologiczną. Ocena stanu zdrowia i rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta z chorobą neurologiczną Metody diagnostyczne stosowane w neurologii – rola zespołu pielęgniarskiego w procesie diagnozowania. Choroby naczyniowe układu nerwowego. Pielęgnowanie pacjenta po udarze mózgu – opieka i obserwacja pielęgniarska nad pacjentem po udarze mózgu. Choroby rdzenia kręgowego. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po urazie rdzenia kręgowego Choroby mięśni i złącza nerwowo- mięśniowego. Wybrane problemy pielęgnacyjne chorego z miastenią. Padaczka – problemy pielęgnacyjne, edukacja zdrowotna pacjenta. Stwardnienie Rozsiane - objawy, diagnostyka, leczenie - wybrane problemy pielęgnacyjne. Choroby układu pozapiramidowego – problemy opieki pielęgniarskiej . TEMATYKA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH: Pielęgnowanie pacjenta z chorobami naczyniowymi mózgu ( udar niedokrwienny, udar krwotoczny) - wybrane problemy pielęgnacyjne. Pielęgnowanie pacjenta z chorobami naczyniowymi mózgu ( udar niedokrwienny, udar krwotoczny) - wybrane problemy pielęgnacyjne. Problemy pielęgnacyjne u pacjenta chorującego na Stwardnienie Rozsiane. Pielęgnowanie pacjenta z Epilepsją. Neuroinfekcje. Pielęgnowanie pacjenta z ostrą infekcją układu nerwowego. Objawy, badania diagnostyczne, leczenie. Pielęgnowanie pacjenta po urazie czaszkowo - mózgowym, wybrane problemy pielęgnacyjne. Pielęgnowanie pacjenta z chorobami neuronu ruchowego. SLA - wybrane problemy pielęgnacyjne. Opieka i pielęgnowanie pacjenta z zespołem Guillaina- Barre`go. Metody i techniki żywienia pacjenta neurologicznego. Bóle głowy. Problemy pielęgnacyjne pacjenta z bólami głowy. Pielęgnowanie pacjenta z guzem mózgu- wybrane problemy pielęgnacyjne. ,ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:Tematyka zajęcia praktyczne: Pielęgnowanie pacjenta z chorobami naczyniowymi mózgu ( udar niedokrwienny, udar krwotoczny) - wybrane problemy pielęgnacyjne. Pielęgnowanie pacjenta z chorobami naczyniowymi mózgu ( udar niedokrwienny, udar krwotoczny) - wybrane problemy pielęgnacyjne. Problemy pielęgnacyjne u pacjenta chorującego na Stwardnienie Rozsiane. Pielęgnowanie pacjenta z Epilepsją. Neuroinfekcje. Pielęgnowanie pacjenta z ostrą infekcją układu nerwowego. Objawy, badania diagnostyczne, leczenie. Pielęgnowanie pacjenta po urazie czaszkowo - mózgowym, wybrane problemy pielęgnacyjne. Pielęgnowanie pacjenta z chorobami neuronu ruchowego. SLA - wybrane problemy pielęgnacyjne. Opieka i pielęgnowanie pacjenta z zespołem Guillaina- Barre`go. Metody i techniki żywienia pacjenta neurologicznego. Bóle głowy. Problemy pielęgnacyjne pacjenta z bólami głowy. Pielęgnowanie pacjenta z guzem mózgu- wybrane problemy pielęgnacyjne.,SAMOKSZTAŁCENIE:Analiza literatury źródłowej cele opracowania pracy w zakresie opieki nad pacjentem neurologicznym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jaracz K., Kozubski W., Pielęgniarstwo neurologiczne.Podręcznik dla studiów medycznych., Wyd. PZWL, 2019 2) Prusiński A., Neurologia praktyczna, Wyd. PZWL, 2020 3) Kozubski W., Liberski P., Neurologia, Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, 2011 4) Jaracz K.,Domitrz I., Pielęgniarstwo neurologiczne, PZWL, 2019 5) Jabłońska R.,Ślusarz R.:, Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu nerwowego, Wyd. Continuo, Wrocław, 2012 6) Kozubski W., Neurologia .kompendium., PZWL, 2019 7) FronteraJ. , Stany zagrożenia życia w neurologii, PZWL, 2011
Literatura uzupełniająca
UwagiKierownik przedmiotu: prof. dr hab. n.med. Wojciech Kloc Koordynator przedmiotu: mgr piel. Katarzyna Sokołowska prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. n.med. Wojciech Kloc, dr n med. O.Bielan, mgr piel K.Sokołowska,mgr piel. M.Wojtkowska, mgr piel. U.Jędrys,mgr piel. H. Matusiak,