Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Neurology and Neurological Nursery

2023L

Kod przedmiotu39S1P-NiPN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAWODOWE:ĆWICZENIA:PRAKTYKA ZAWODOWA Ocena stanu biopsychospołecznym pacjent ( w tym ocena stanu świadomości zaburzeń ze strony układu ruchu, czucia, mowy, równowag i bólu), gromadzenie danych o pacjencie i formułowanie diagnozy pielęgniarskiej. Zapobieganie powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia (ocena ryzyka powstawania odleżyn, ocena stopnia odleżyn oraz dobór odpowiednich interwencji, zapobieganie zniekształceniom mięśniowo- szkieletowym, zaparciom, obrzękom, infekcjom dróg oddechowych i moczowych), Współuczestnictwo w zabiegach diagnostycznych i zabiegach leczniczych- (przygotowanie chorego do badań, pobieranie materiału do badań), dokonywanie pomiarów czynności życiowych, asystowanie przy badaniach diagnostycznych. Komunikowanie terapeutyczne z pacjentem z zaburzeniami mowy i jego rodziną. Poradnictwo w zakresie samoopieki i samopielęgnacji pacjentów neurologicznych. Aktywizowanie ruchowo pacjenta, w tym pacjenta z niedowładem połowiczym i niedowładem kończyn dolnych. Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie zgodnym z deficytem wiedzy. Wspieranie pacjenta i jego rodziny.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jaracz K., Kozubski W, Pielęgniarstwo Neurologiczne, PZWL, 2019 2) Adamczyk K., Pielęgnowanie chorych po udarach mózgowych, Czelej, 2003 3) Adamkiewicz B., , Gąbiński A., Klimek A., , Neurologia dla studentów pielęgniarstwa, ABC, 2010 4) Jabłońska R., Ślusarz R., (red), , Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu nerwowego, Continuo, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi