Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Obstertics, Gynaecology with Gynaecologic Nursery

2022L

Kod przedmiotu39S1P-PGP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAWODOWE: Gromadzenie informacji, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ustalanie celu i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażanie interwencji pielęgniarskich oraz dokonywanie ewaluacji opieki pielęgniarskiej; poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień. Profilaktyka powikłań występujących w przebiegu chorób; organizować izolację pacjentów z chorobą zakaźną w miejscach publicznych i w warunkach domowych; techniki i sposoby pielęgnowania rany, w tym zakładania opatrunków, metody i środki pielęgnacji ran na podstawie ich klasyfikacji; powikłania po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i zabiegach operacyjnych; doraźne podawanie pacjentowi tlen i monitorować jego stan podczas tlenoterapii. Dokumentowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta, dynamiki jej zmian i realizowanej opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem narzędzi informatycznych do gromadzenia danych; Prowadzenie u osób dorosłych żywienia dojelitowego (przez zgłębnik i przetokę odżywczą) oraz żywienia pozajelitowego. Rozpoznawanie powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego; przekazywanie informacji członkom zespołu terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta; asystowanie lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych; ocenianie poziom bólu, reakcji pacjenta na ból i jego nasilenie oraz stosowanie farmakologicznych i niefarmakologicznych działań przeciwbólowych; przygotowywanie i podawanie pacjentom leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza; udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia
Opis wykładówI ZAWODOWE: Gromadzenie informacji, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ustalanie celu i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażanie interwencji pielęgniarskich oraz dokonywanie ewaluacji opieki pielęgniarskiej; poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień. Profilaktyka powikłań występujących w przebiegu chorób; organizować izolację pacjentów z chorobą zakaźną w miejscach publicznych i w warunkach domowych; techniki i sposoby pielęgnowania rany, w tym zakładania opatrunków, metody i środki pielęgnacji ran na podstawie ich klasyfikacji; powikłania po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i zabiegach operacyjnych; doraźne podawanie pacjentowi tlen i monitorować jego stan podczas tlenoterapii. Dokumentowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta, dynamiki jej zmian i realizowanej opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem narzędzi informatycznych do gromadzenia danych; Prowadzenie u osób dorosłych żywienia dojelitowego (przez zgłębnik i przetokę odżywczą) oraz żywienia pozajelitowego. Rozpoznawanie powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego; przekazywanie informacji członkom zespołu terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta; asystowanie lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych; ocenianie poziom bólu, reakcji pacjenta na ból i jego nasilenie oraz stosowanie farmakologicznych i niefarmakologicznych działań przeciwbólowych; przygotowywanie i podawanie pacjentom leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza; udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bręborowicz G.H, "Położnictwo i Ginekologia", t. I , II, PZWL, 2016 2) Stadnicka G., "Opieka przedkoncepcyjna", PZWL, 2009
Literatura uzupełniająca
UwagiKoordynatorzy przedmiotu: mgr Magdalena Napiórkowska-Orkisz Prowadzący grup: Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, Jowita Dubel-Mikulska, Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Danuta Piskorz, Joanna Szkutnik, Dorota Wielgosz