Podstawy pielęgniarstwa 2/2

Fundamentals of Nursing Care 2/2

2021L

Kod przedmiotu39S1P-PODPII
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Zajęcia praktyczne
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWYKŁADY: Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu; zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta, sytuacjach klinicznych, w deficycie samoopieki, zaburzonym komforcie, zaburzonej sferze psychoruchowej; zakres opieki pielęgniarskiej i interwencji pielęgniarskich w wybranych diagnozach pielęgniarskich; udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji,SEMINARIUM:Udział pielęgniarki w procesie leczenia –zasady czytania indywidualnej karty zleceń lekarskich, przygotowywanie i podawanie leków różnymi drogami. Udział pielęgniarki w potęgowaniu zdrowia pacjenta (profilaktyka, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia) –pogadanka, pokaz, oświata zdrowotna lub inna forma do wyboru. Obserwacja i analiza objawów subiektywnych i obiektywnych u pacjenta z zaburzeniami układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowo - płciowego, z zaburzeniami narządów zmysłu oraz z zaburzeniami układu ruchu. Pisemne opracowanie arkusza do zbierania danych. Gromadzenie, zapisywanie, analizowanie i wartościowanie danych o pacjencie w celu określenia jego stanu według założeń procesu pielęgnowania. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej. Planowanie i ocena działań pielęgnacyjno –opiekuńczych. Pisemne opracowanie procesu pielęgnowania wybranego pacjenta. ,ĆWICZENIA:Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz asystowanie lekarzowi przy badaniach diagnostycznych; stosowanie zabiegów przeciwzapalnych; wykonywanie płukania jamy ustnej, gardła, oka, ucha, żołądka, pęcherza moczowego, przetoki jelitowej i ran; zakładanie i usuwanie cewnika z żył obwodowych, wykonywanie kroplowych wlewów dożylnych oraz monitorowanie i pielęgnowanie miejsca wkłucia obwodowego, wkłucia centralnego i portu naczyniowego; wykorzystywanie dostępnych metody karmienia pacjenta (doustnie, przez zgłębnik, przetoki odżywcze); przemieszczanie i pozycjonowanie pacjenta z wykorzystaniem różnych technik i metod przechowywanie i przygotowywanie leków zgodnie z obowiązującymi standardami; podawanie pacjentowi leków różnymi drogami, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza lub zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz obliczać dawki leków, przemieszczanie i pozycjonowani pacjenta z wykorzystaniem różnych technik i metod; wykonywanie gimnastyki oddechowej i drenażu ułożeniowego, odśluzowywanie dróg oddechowych; wykonywanie nacierania, oklepywania, ćwiczenia czynne i bierne; wykonywanie zabiegów higienicznych; pielęgnowanie skóry i jej wytwory oraz błon śluzowych z zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów medycznych, w tym stosowanie kąpieli leczniczych; ocena ryzyka rozwoju odleżyn i stosowanie działań profilaktycznych; wykonywanie zabiegów doodbytniczych; zakładanie cewnika do pęcherza moczowego, monitorowanie diurezy i usuwanie cewnika, wykonywanie inhalacji; zakładanie zgłębnika do żołądka oraz monitorowanie i usuwanie zgłębnika; prowadzenie dokumentacji medycznej oraz posługiwanie się nią. ,SAMOKSZTAŁCENIE:Zastosowanie kapnometrii i pulsoksymterii w pielęgniarstwie.,ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:1.Udział pielęgniarki w procesie leczenia – praca z indywidualną kartą zleceń lekarskich; przygotowywanie i podawanie leków różnymi drogami.2.Udział pielęgniarki w potęgowaniu zdrowia pacjenta. Edukacja zdrowotna na wybranej formie przekazu.3.Obserwacja i analiza objawów subiektywnych i obiektywnych u pacjenta z chorobami krążenia. Opracowanie arkusza do zbierania danych.4.Obserwacja i analiza objawów subiektywnych i obiektywnych u pacjenta ze schorzeniami układu oddechowego. Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej.5.Obserwacja i analiza objawów subiektywnych i obiektywnych u pacjenta z dolegliwościami układu pokarmowego
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zarzycka D., Ślusarska B.(red.), , 1) Zarzycka D., Ślusarska B.(red.), Podstawy pielęgniarstwa. Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej, t. I, PZWL, 2017 2) Zarzycka D., Ślusarska B., Majda A. (red.), Podstawy pielęgniarstwa. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, t. II, PZWL, 2017 , t. 1, PZWL, 2017 2) Zarzycka D., Ślusarska B.(red.), , Podstawy pielęgniarstwa. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej., t. 2, PZWL, 2017 3) Ciechaniewicz W. red.), Pielęgniarstwo – Ćwiczenia, t. 2, PZWL, 2014 4) Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek , Podstawy pielęgniarstwa., Czelej, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi