Podstawy pielęgniarstwa

Fundamentals of Nursing Care

2021L

Kod przedmiotu39S1P-PODSTPIE
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAWODOWE:PRAKTYKA ZAWODOWA: Metody gromadzenia informacji: wywiad, obserwacja, pomiar, analiza dokumentacji. Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki. Komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną. Ocena stanu zdrowia pacjenta i rozpoznanie czynników zagrażających zdrowiu. Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów, formułowanie problemów i diagnozy pielęgniarskiej. Planowanie opieki pielęgniarskiej i realizacja zaplanowanych działań. Wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z wykazem kompetencji. Prowadzenie dokumentacji medycznej w oddziale. Dokumentowanie procesu pielęgnowania i wykorzystywanie informacji do oceny świadczonej opieki. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw pacjenta
Opis wykładówI ZAWODOWE:PRAKTYKA ZAWODOWA: Metody gromadzenia informacji: wywiad, obserwacja, pomiar, analiza dokumentacji. Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki. Komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną. Ocena stanu zdrowia pacjenta i rozpoznanie czynników zagrażających zdrowiu. Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów, formułowanie problemów i diagnozy pielęgniarskiej. Planowanie opieki pielęgniarskiej i realizacja zaplanowanych działań. Wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z wykazem kompetencji. Prowadzenie dokumentacji medycznej w oddziale. Dokumentowanie procesu pielęgnowania i wykorzystywanie informacji do oceny świadczonej opieki. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw pacjenta.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) iechaniewicz W., Grochans E., Łoś E, Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne, PZWL, 2012 2) Ślusarska B., Zarzycka D, Podstawy pielęgniarstwa., PZWL, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi