Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Obstertics, Gynaecology with Gynaecologic Nursery

2022L

Kod przedmiotu39S1P-POLG
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Zajęcia praktyczne
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówKLINIKA: 1. Ciąża powikłana: zagrażające poronienie, poród przedwczesny, ciąża przenoszona, nadciśnienie indukowane ciążą. 2. Najczęstsze powikłania porodu. 3. Zaburzenia statyki narządu rodnego i nietrzymanie moczu u kobiet . 4. Obserwacja rodzącej w czasie porodu powikłanego. 5. Osteoporoza – istota, rozpoznanie i profilaktyka. 6. Obserwacja położnicy w połogu powikłanym. 7. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie raka gruczołu piersiowego. 8. Stany nagłe w ginekologii – rozpoznanie, postępowanie, pielęgnacja. 9. Profilaktyka schorzeń nowotworowych narządu rodnego. 10. Wybrane schorzenia ginekologiczne. 11. Pielęgnacja pacjentki w najczęściej występujących stanach zapalnych narządu rodnego. PIELĘGNIARSTWO: 1. Opieka przedkoncepcyjna – rola personelu medycznego. 2. Niepłodność – diagnostyka i leczenie. 3. Rozwój ciąży prawidłowej. Zmiany ogólnoustrojowe indukowane ciążą fizjologiczną. 4. Opieka nad kobietą w ciąży fizjologicznej. 5. Poród – mechanizm i okresy porodu fizjologicznego. 6. Pielęgnowanie i obserwacja rodzącej w czasie porodu fizjologicznego. 7. Psychoprofilaktyka porodowa. 8. Opieka nad położnicą w połogu fizjologicznym. 9. Opieka nad noworodkiem. 10. Laktacja - przygotowanie pacjentki i noworodka do karmienia naturalnego. 11. Przygotowanie pacjentki do zabiegu ginekologicznego planowanego i nagłego. 12. Pielęgnacja pacjentki po zabiegu operacyjnym drogą brzuszną i pochwową. 13. Opieka i pielęgnacja pacjentki w okresie klimakterium. ,SEMINARIUM: 1. Przyczyny i skutki ciąż młodocianych. Problemy medyczne związane z ciążą i porodem nieletniej dziewczyny. Sposoby zapobiegania ciąży. 2. Ciąża ektopowa. Przygotowanie pacjentki do zabiegu laparoskopii i opieka nad pacjentką po zabiegu. 3. Stany depresyjne w okresie połogu. Rozpoznanie, czynniki ryzyka i leczenie depresji poporodowej. Opieka nad kobietą cierpiącą na depresję poporodową. Opieka nad kobietą w psychozie poporodowej. 4. Połogowe zapalenie gruczołu sutkowego. Czynniki predysponujące do rozwoju połogowego zapalenia sutka. Opieka nad kobietą z zapaleniem piersi. Ropień piersi jako powikłanie. 5. Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Łagodzenie objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Opieka przedkoncepcyjna nad kobietą. Etiologia i diagnostyka wad cewy nerwowej. Rekomendacje dotyczące stosowania kwasu foliowego. 6. Poród zabiegowy z użyciem vacuum. Zalety kontaktu skóra do skóry po porodzie. Żółtaczka patologiczna u noworodka. – Studium przypadku 7. Czynniki ryzyka cukrzycy ciążowej. Rozpoznanie cukrzycy ciążowej - zasady wykonywania badań w celu rozpoznania cukrzycy ciążowej. Opieka pielęgniarska nad kobietą z cukrzycą ciężarnych. 8. Psychologiczne problemy okresu ciąży. Poród przedwczesny jako trauma dla rodziców. Podstawowe zasady udzielania rodzicom wsparcia psychicznego i holistyczne podejście do problemu wcześniactwa. 9. Zabieg nacięcia krocza podczas porodu (epizjotomia). Higiena w połogu. Opieka nad kobietą po ponownym szyciu krocza – opis przypadku. 10. Charakterystyka porodu domowego i lotosowego. Poród lotosowy w Polsce. Zagrożenia porodu lotosowego. Opieka nad kobietą rodzącą i położnicą po porodzie lotosowym. ,ĆWICZENIA:TREŚCI MERYTORYCZNE ,SAMOKSZTAŁCENIE:Samokształcenie - Praca w grupach. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat. Analiza zdarzeń przypadków zamieszczonych w poszczególnych zadaniach. Analiza piśmiennictwa.,ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: Gromadzenie informacji, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ustalanie celu i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażanie interwencji pielęgniarskich oraz dokonywanie ewaluacji opieki pielęgniarskiej; poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień. Profilaktyka powikłań występujących w przebiegu chorób; organizować izolację pacjentów z chorobą zakaźną w miejscach publicznych i w warunkach domowych; techniki i sposoby pielęgnowania rany, w tym zakładania opatrunków, metody i środki pielęgnacji ran na podstawie ich klasyfikacji; powikłania po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i zabiegach operacyjnych; doraźne podawanie pacjentowi tlen i monitorować jego stan podczas tlenoterapii. Dokumentowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta, dynamiki jej zmian i realizowanej opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem narzędzi informatycznych do gromadzenia danych; Prowadzenie u osób dorosłych żywienia dojelitowego (przez zgłębnik i przetokę odżywczą) oraz żywienia pozajelitowego. Rozpoznawanie powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego; przekazywanie informacji członkom zespołu terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta; asystowanie lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych; ocenianie poziom bólu, reakcji pacjenta na ból i jego nasilenie oraz stosowanie farmakologicznych i niefarmakologicznych działań przeciwbólowych; przygotowywanie i podawanie pacjentom leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza; udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bręborowicz G.H, "Położnictwo i Ginekologia", t. I i II, PZWL, 2005 2) Bałanda A, Opieka nad noworodkiem, PZWL, 2009 3) Łepecka-Klusek C, "Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii", Czelej, 2003 4) Opala T, Ginekologia - podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów , PZWL, 2003
Literatura uzupełniająca
UwagiKoordynatorzy przedmiotu: mgr Magdalena Napiórkowska-Orkisz Prowadzący grup: Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, Jowita Dubel-Mikulska, Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Danuta Piskorz, Joanna Szkutnik, Dorota Wielgosz